Regulament de organizare și funcționare CL

Hotarare

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
MUNTENI-BUZAU

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011

Consiliul local al comunei Munteni-Buzau,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

Expunerea de motive nr. 239/19.01.2011a Primarului comunei Munteni-Buzau,judetul Ialomita;

Examinand:

-Raportul nr. 201/18.01.2011 al Compartimentului de specialitate ;

-Raportul nr. 536/08.02.2011 al Comisiei de specialitate ;

In conformitate cu :

-prevederile art.90 din Legea 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici ;

-art.36 al.3 litera”b” din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

-prevederile O.U.G.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art.45 al.1 din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comuneiMunteni-Buzau pe anul 2011,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se stabilesc functiile publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Munteni-Buzaupe anul 2011,conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Se aproba statul de functii pentru personalul contractualdin aparatul de specialitate al Primarului comunei Munteni-Buzau pe anul 2011,conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4.Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul si secretarul comunei Munteni-Buzau,judetul Ialomita

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitru Dobre
Contrasemneaza Secretar comuna,
Gheorghe Popa

Nr. 6

Adoptata la Munteni-Buzau
Astazi16.02.2011

Almanahul Comunei Munteni-Buzău