PRIMARIA COMUNEI MUNTENI-BUZAU

JUDETUL IALOMITA

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI

COMUNEI MUNTENI BUZAU

-ANUL 2013-

Cuvânt înainte

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noaste. Publicarea “Raportului Primarului Comunei Munteni Buzau privind activitatea pe anul 2013” este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reala deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care primăria Comunei Munteni Buzau  pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre relaţia cu cetăţenii. Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei si  a Consiliului Local Munteni Buzau.

Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei o imagine generală asupra activitaţii noastre în anul 2013, asupra modului si eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Munteni Buzau, a Consiliului Local Munteni Buzau, în anul 2013 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Munteni Buzau, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei Munteni Buzau, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor propuse”, atragerea de investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Munteni Buzau, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; organizarea de festivaluri, manifestări cultural-distractive şi sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă şi socială a vieţii cetăţenilor din comuna Munteni Buzau.

Secretar U.A.T.

În anul 2013 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor deliberative şi executive rezultate din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi cele din actele normative apărute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit sarcini pentru consiliul local şi primar.

Secretarul comunei Munteni-Buzau a procedat la întocmirea proiectelor ordinelor de zi pentru şedinţele ordinare şi extraordinare precum şi dispoziţiile de convocare a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local s-a procedat la punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor de şedinţă întocmite şi  înscrise pe ordinea de zi. Dezbaterile din şedinţele Consiliului Local, precum şi modul în care a fost exercitat votul de către fiecare consilier, a fost consemnat în procesele verbale, care au fost semnate de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei Munteni-Buzau. Procesele verbale şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă au fost depuse în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate. Cele 58 de hotărâri adoptate de Consiliul Local precum şi cele 720 de dispoziţii emise de primar au fost înregistrate în registre  speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate precum şi direcţiilor, serviciilor, compartimentelor, instituţiilor abilitate cu ducerea la îndeplinire.

In registrele intrare-iesire au fost inregistrate un nr. de 5536 de acte reprezentand cereri ale cetatenilor, corespondenta, referate, rapoarte, etc..

În anul 2013 au avut loc un număr de 13 şedinţe ale Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau  din care 12 şedinţe  ordinare şi  1  şedinţa extraordinara. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate  un număr de 58 hotărâri cu caracter normativ şi individual.

De asemenea hotărârile Consiliului local al comunei Munteni-Buzau au fost aduse la cunoştinţa publică persoanelor fizice şi juridice prin afişarea la sediul instituţiei conform legii.

Tot în această perioadă au fost emise de către primarul comunei Munteni-Buzau un nr. de 720 de dispoziţii vizând încadrarea, încetarea raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local, acordarea, suspendarea, modificarea, incetarea de ajutor social in baza Legii nr.416/2001, precum si acordarea alocatiei de sustinere a familiei, alocatii monoparentare, etc., iar dintre acestea nu au fost contestate în instanţă sub aspectul legalităţii nici o dispozitie.

Deasemeni in cursul anului 2013, au fost actionate in instanta 2 procese privind contestatii in baza Legii nr.18/1991 care sunt in curs de solutionare.

Stare civila  U.A.T.

Având în vedere, prevederile Legii 119/1996, republicata, cât şi  a Hotararii de Guvern nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, compartimentul de stare civilă din cadrul primăriei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, a deşfăşurat următoarea activitate  în cursul anului 2013, după cum urmează:

În registrele de stare civilă ale comunei Munteni-Buzău au fost întocmite in anul 2013, în dublu exemplar, un număr de 68 acte naştere, casătorie şi deces, astfel;

-  0 acte de naştere.

-  13 acte de căsătorie, dintre care o căsătorie mixtă;

-  55 acte de deces.

În cursul anului 2013, au fost eliberate un număr de 134 certificate stare civilă, dintre care, 42 certificate naştere, 30 certificate căsătorie şi 62 certificate deces.

Pe parcursul anului 2013, s-au efectuat un total de 193 menţiuni privind modificări apărute în statutul civil al persoanei, dintre acestea, menţiuni proprii operate în exemplarul I au fost 102, comunicări primite şi operate au fost 57 şi comunicări trimise altor primării au fost 34. Dintre acestea, au fost trimise Consiliului Judeţean un număr de 159 comunicări de menţiune, pentru a fi operate în exemplarul II.

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art.164 din H.G.64/2011, art.375, alin.(1) din Legea nr. 287/2009-Codul Civil, republicata, cu privire la desfacerea casatoriei pe cale administrativa cu acordul sotilor, a fost inregistrata1 cerere de divort si finalizata prin eliberare de certificat de divort.

Menţionăm că în anul precedent activitatea de stare civilă, a fost desfăşurată în bune condiţii, în conformitate cu reglementările în vigoare, neexistând incidente majore, precum sustrageri de certificate sau alte imprimate.

Serviciul buget U.A.T.

In cursul anului 2013. Biroul contabilitate al Primariei Munteni Buzau, a elaborat şi depus la Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Ialomita, situaţiile financiare lunare cu urmatorul cuprins:

-bilantul in forma scurta

-balanta de verificare

-contul de executie in afara bugetului

-platile restante

- monitorizare cheltuieli personal

-declaratii 112

-deschideri de credite

- prognoza plati

- confirmare solduri

-justificare diferente plati

- si situatiile financiare trimestriale şi situaţia financiară anuală pentru anul 2012, cu următorul cuprins:

 1. Bilanţul contabil
 2. Contul de rezultat patrimonial
 3. Situaţia fluxurilor de trezorerie
 4. Disponibilul mijloacelor cu destinaţie specială
 5. Contul de execuţie a bugetului local
 6. Contul de execuţie a bugetului in afara bugetului local
 7. Contul de execuţie a bugetului veniturilor proprii
 8. Detalierea cheltuielilor
 9. Situaţia activelor fixe
 10. Situaţia activelor si datoriilor

De asemenea, a fost întocmit bugetul local iniţial pe anul 2013, ulterior rectificat de 9 ori,si lista de investitii initiala rectificata de 4 ori, toate fiind depuse de asemenea la Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Ialomita.

La nivelul anului 2013 au fost realizate venituri totale ale bugetului local în sumă de 3.07.420 lei, în procent de 83.% din totalul prevăzut 3.701.000 de lei. S-au efectuat cheltuieli in suma totala de 2.999.558 lei, astfel:

Cheltuieli de personal 1.500.576  lei;

Bunuri si servicii 749.270 lei;

Subvenţii (camin)115.000 lei;

Asistenta sociala 353.747 lei;

Active nefinanciare 280.965. lei.

În cursul anului s-au întocmit statele de plata lunar, un numar de 816 ordine de plata si un numar de 232 dispozitii de casa.

De asemenea s-au efectuat inregistrari contabile din activitatea de caserie(operatiuni numerar si incasari venituri),evidenta bonurilor valorice de carburant si consumul lunar, inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2013, NIR-uri, bonuri de consum,si s-a urmarit si verificat activitatea de casa pe parcursul anului.

S-au urmarit contracte si efectuat plati pentru următoarele lucrări de investiţii:

-realizare parc  219.876

-reabilitare scoala 41.024

-asfaltare (diferenta) 16.065

-situatii urgenta 4.000

Serviciul  Impozite  si taxe U.A.T.

In anul fiscal 2013 au fost stabilite urmatoarele urmatoarele debite  conform  Hotararii Consiliului local nr.2/04.01.2013:

 • impozit cladiri persoane fizice-32,00 mii lei;
 • impozit cladiri persoane juridice -23,00 mii lei;
 • impozit teren intravilan persoane fizice-66,00 mii lei;
 • impozit teren extravilan - 235,00 mii lei;
 • impozit teren juridic- 2mii lei;
 • impozit mijloace  transport pers. fizice-36,00 mii lei;
 • impozit mijloace transport pers. juridice- 8,00 mii lei;
 • chirii si concesiuni-40,00 mii lei;

  Aceste venituri proprii au fost colectate la bugetul local astfel:

 • impozit cladiri persoane fizice-26,00mii lei, in procent de 81%;
 • impozit cladiri persoane juridice-21,00mii lei, in procent de 91%;
 • impozit teren intravilan persoane fizice-52,00 mii lei, in procent de 78%;
 • impozit teren extravilan-190,00 mii lei, in procent de 80%;
 • impozit teren persoane juridice -1 mii lei, in procent de 50%;
 • impozit mijloace de transport pers. fizice-25,00 mii lei, in procent de 69%;
 • impozit mijloace de transport pers. juridice-7,00 mii lei, in procent de 87%;
 • venituri din chirii si concesiuni- 37,00 mii lei, in procent de 92%;

A fost inventariata suprafata de teren intravilan si extravilan existenta in evidentele fiscale ale primariei cu cea din titlurile de proprietate emise, pentru fiecare contribuabil si au fost inmatriculate un nr. de 30 mijloace de transport.

Au fost impozitate un nr. de 17 cladiri  ce apartineau persoanelor fizice care au fost terminate de construit in anul 2013.

Au fost primite un nr. 159  Procese Verbale de contraventie pentru care au fost intocmite si trimise cu confirmare de primire somatii, titluri executorii si confirmari de primire.

Au fost emise un nr. 522 de decizii de acccesorii, somatii  si titluri executorii si trimise contribuabililor cu restante, intocmindu-se si  un nr. de 33 de dosare de executare silita prin poprire pe veniturile obtinute.

Serviciul Registru agricol U.A.T.

In anul 2013 in registrul agricol au fost inregistrate un numar de 1647 gospodarii cu un efectiv de animale dupa cum urmeaza: bovine 302 capete din care vaci si juninci 205 capete;cabaline 104 capete; ovine 1790 capete din care oi si mioare 1415 capete;caprine 400 capete din care capre 385 capete ;porcine 700 capete ;pasari 12627 capete iar albine 120 familii.Referitor la terenurile agricole au fost cultivate la gospodariile populatiei urmatoarele suprafete: 824 ha cu grau cu o productie medie la ha de 4400 kg/ha; porumb 865 ha cu o productie medie de 3000 hg/ha; mazare 1,00 ha cu o productie de 2000 hg/ha;orzoaica de primavara 43 ha cu o productie medie de 3306 hg/ ha ; floarea – soarelui 627 ha cu o productie medie de 2297hg/ha; pepeni 15 ha cu o productie medie de 30.000 hg / ha; plante de nutret (lucerna) 97/ha cu o productie de 6959 hg/ha echivalent masa verde.

Serviciul Asistenta sociala U.A.T.

In luna ianuarie anul 2013,erau in plata 98 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care :

-suspendate - 1 dosar ;

-modificate-3 dosare;

-reluate -1 dosar ;

-acordari -4 dosare.

In luna februarie anul 2013,erau in plata un numar de 102 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care :

-incetate- 2 dosare ;

-modificate – 2 dosare ;

- acordari-3 dosare.

In luna martie anul 2013,erau in plata un numar de 105 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care:

-modificate -2 dosare ;

-suspendate-2 dosare ;

- acordari - 3 dosare.

In luna aprilie anul 2013,erau in plata un numar de 108 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001 din care:

-modificate -2 dosare ;

-suspendate-2 dosare ;

- acordari - 5 dosare.

In luna mai anul 2013,erau in plata un numar de 107 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care:

-suspendate-6 dosare ;

-modificate-3 dosare ;

acordari-5 dosare. 

In luna iunie anul 2013, erau in plata un numar de 110 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care :

-incetate- 3 dosare ;

-modificate-5 dosare ; 

-reluate-4 dosare ;

-acordari -2 dosare.

In luna iulie anul 2013,erau in plata un numar de 104 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care :

-suspendate- 3 dosare ;

-acordari-2 dosare ;

-modificate-6 dosare ;

-incetate- 4 dosare.

In luna august anul 2013,erau in plata un numar de 101 de dosare ajutor social in baza Legii 416/2001, din care:

-suspendate- 4 dosare ;

-modificate-2 dosare ;

-reluate-2 dosare ;

- incetate- 1 dosar.

In luna septembrie anul 2013,erau in plata un numar de 105 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care :

-suspendate- 1 dosar ;

-modificate-3 dosare ;

-reluate-3 dosare ;

-acordari- 2 dosare.

In luna octombrie anul 2013,erau in plata un numar de 99 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care :

- acordari- 1 dosar ;

-incetari – 1 dosar ;

-suspendari – 7 dosare ;

-modificari – 2 dosare.

In luna noiembrie anul 2013,erau in plata un numar de 109 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care :

-suspendate- 1 dosar ;

-modificate-5 dosare ;

-reluate-7 dosare ;

-acordari- 3 dosare.

In luna decembrie anul 2013,erau in plata un numar de 109 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care :

-suspendate- 1 dosar ;

-modificate-1 dosar ;

-acordari- 3 dosare.

Persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii 416/2001 presteaza activitati gospodaresti la nivelul localitatii.

ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

In luna decembrie 2013, erau in plata un numar de 181 dosare de alocatie pentru sustinerea familiei in baza legii 277/2010, iar pe parcursul anului 2013 :

-acordari – 19 dosare ;

-modificari – 38 dosare ;

-incetari – 17 dosare.

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL

Pe parcursul anului 2013  au fost inregistrate un numar de 10 cereri pentru indemnizatie crestere copil in baza OUG 111/2010.

ALOCATIE DE STAT

Pe parcursul anului 2013  au fost inregistrate un numar de 28 cereri pentru alocatie de stat.

AJUTOR INCALZIRE POPULATIE

In luna noiembrie 2013, au fost inregistrate un numar de 121 cereri pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in baza OUG nr.70/2011.

In luna decembrie 2013, au fost inregistare un numar de 20 de cereri pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in baza OUG nr. 70/2011.

Alaturat va atasez situatia efectuata pe anul 2013 :

-incalzire ajutor social = 31.146  lei ;

-incazlire populatie decembrie 2012=9028 lei ;

-incalzire populatie ianuarie 2013= 9092 lei ;

-incalzire populatie februarie 2013= 9081 lei ;

-incalzire populatie martie 2013= 9081 lei ;

-incalzire populatie noiembrie 2013 = 23345  lei ;

-incalzire populatie decembrie 2013= 3120 lei ;

Am efectuat anchete sociale la domiciliul persoanelor beneficiare de ajutor social cat si pentru alocatii pentru sustinerea familiei, anchete privind asistarea persoanelor cu dizabilitati (handicap, persoane varstnice, copiii aflati in dificultate, asistentilor maternali, copiii aflati in plasament.

Serviciul Urbanism U.A.T.

In cursul anului 2013 au fost emise in baza Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,un numar de 25 certificate de urbanism,acestea fiind solicitate pentru lucrari cum ar fi : dezmembrare de teren, incheiere acte notariale, intocmire DTAC cat si pentru construire, desfiintare si extinderi de locuinte,construire spatiu comercial construire terasa acoperita la caminul cultural. Au fost emise de asemenea si un nr. de 19 autorizatii de construire si desfiintare, pentru lucrari de construire, pentru desfiintari de locuinte, anexe gospodaresti si  extinderi de locuinte.

Au fost intocmite procese verbale de trasare si control pentru locuintele noi, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru locuintele finalizate in anul 2012 si 2013 cat si completarea declaratiilor de venit pentru a putea fi inregistrate la compartimentul impozite si taxe. Au fost facute verificari in teren privind executarea constructiilor cat si pentru intrarea in legalitate a celor care nu detin documentatia necesara pentru construire sau desfiintare de locuinte.Au fost intocmite documentatii pentru hotararile Consiliului Local.

La inceputul anului 2013 au fost intocmite  debite pentru contractele de concesiune si inchiriere si a fost tinuta evidenta platilor pe tot parcursul anului.

Lunar a fost intocmita situatie statistica privind eliberarea autorizatiilor de construire si trimestrial situatia locuintelor incepute si terminate in cursul trimestrului. La Inspectoratul de Stat in Constructii a fost trimisa copie dupa fiecare autorizatie de construire emisa, dovada achitarii taxei ISC.

 Am participat deasemenea la masuratorile privind terenurile din intravilanul comunei pentru a putea fi intabulate, facandu-se o situatie cu dimensiunile fiecarui lot in parte, au fost efectuate  masuratori la lucrarile efectuate pe domeniul public, adica aleile pietonale si auto la scoala, la biblioteca, aleile la cele  trei biserici, achizitionarea de mobilier urban la gradinite si au fost intocmite procese verbale de receptie pentru toate aceste lucrari. Pentru compartimentul de achizitii a carui responsabil sunt, a fost elaborat la inceputul anului „Programul anual al achizitiilor publice” pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelelte compartimente din cadrul autoritaii contractante, elaborarea sau dupa caz,coordonarea activitatii  de elaborare a documentatiei de atribuire, aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

Serviciul Cadastru U.A.T.

In cadrul compartimentului cadastru, in cursul anului 2013, au fost  solutionate cereri ale cetatenilor, privind delimitarea granituirii, prin masurarea terenurilor din cadrul gospodariilor acolo unde au existat neclaritati. Au fost efectuate controale in teren privind depozitarea,de catre unii locuitori ai comunei, a gunoiului menajer si nu numai, pe domeniul public din fata gospodariilor cat  si in afara acestora a fost contituita si actualizata evidenta terenurilor care fac parte din domeniul public si privat al comunei. La sfarsitul fiecarei luni a fost centralizata situatia beneficiarilor de  la Legea 416 si de asemenea au fost rezolvate sarcinile  primite de la sefii ierarhic superiori si de la conducerea institutiei.

La final

In final consider ca prin consultarile si colaborarea pe care am avut-o cu consilierii locali si cu functionarii primariei si nu in ultimul rand cu cetatenii, dar si cu autoritatile de la nivel judetean, am reusit sa inchei activitatea din anul 2013, cu rezultatele amintite mai sus.

PRIMAR

FLORIN STAN

Almanahul Comunei Munteni-Buzău