PRIMARIA COMUNEI MUNTENI-BUZAU

JUDETUL IALOMITA

 

RAPORT DE ACTIVITATE

COMUNA MUNTENI BUZAU

-ANUL 2014-

Raport de activitate al Primarului Comunei Munteni-Buzau

Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional si transparenţei administrative, să susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice, să atragem investiţii şi să generăm proiecte de importanţă strategică pentru comuna si cetăţeni, şi toate acestea să conducă la” CRESTEREA CALITATII VIETII IN COMUNA MUNTENI BUZAU”

Misiunea noastră este de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări rurale integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung.

In raportul pe anul 2013 am mentionat ca preocupare principala a mea si a aparatului de specialitate, gospodarirea eficienta a bugetului local si bunastarea cetatenilor din Munteni Buzau, aceasta vizand – dezvoltarea infrastructurii locale. Aceasta preocupare s-a materializat printr – un proiect de pietruire si intretinere a circa 2 km de drum,pentru aceasta fiind necesara o cantitate de aproximativ 2300 tone de piatra sparta de rau. Un alt proiect in derulare a fost cel de modernizare a drumurilor comunale, pe o lungime de 2,084 km, insemnand trei strazi si anume – strada Trandafirului – 1.172 km, strada Plopilor – 0,580 km si strada Zambilei – 0.332 km, obiectiv ce urmeaza a se realiza prin programul de dezvoltare locala, derulat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiect in valoare de 1.223,126 Ron, din care 1.161,126 Ron de la bugetul de stat, aceasta suma urmand a fi decontata in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii si 62.000 Ron de la bugetul local.

La capitolul proiecte finantate din fonduri europene, in anul 2014 avem in derulare proiectul”Infiintare teren de sport“, cu o valoare de 82.131 Euro + TVA, din care contributia de la bugetul local fiind de 114.756 lei iar diferenta urmand a fi decontata conform contractului de finantare incheiat cu A.F.I.R. Acest proiect se va derula prin programul 412, MASURA 3.2.2. iar anul urmator urmeaza a se demara procedura de achizitie a lucrarii. Tot la capitolul fonduri europene mai avem un proiect de achizitie a unui utilaj pentru serviciile publice, denumit „Achizitie utilaj pentru servicii publice”, cu o valoare de 65.000 Euro+ TVA, din care 10.000 Euro + TVA, contributie de la bugetul local.

Imi doresc sa finalizez cu succes aceste proiecte.

In ceea ce priveste activitatile culturale din comuna nostra vreau sa mentionez ca a avut loc festivalul folkloric „Floare de pe Baragan” la care am avut onoarea sa avem invitati formatia de dansuri populare din Macedonia KOLE NEDELKOVSKI cat si festivalul „Zarzarica Zarzarea” la care au participat formatii artistice din 32 de localitati din judetul Ialomita, solisti vocali si instrumentisti. Pentru delectarea elevilor din scoli si a celor din gradinite pe scena caminului cultural s-au desfasurat spectacole unde s-au jucat piese de teatru cu actori profesioniosti de la teatrul de papusi.

Fiind un cetatean de buna credinta si datorita respectului pe care il am fata de cetatenii comunei mele nu pot sa nu mentionez si aspectele negative care din pacate s- au petrecut pe raza comunei noastre. Unul dintre acestea ar fi cel care priveste asigurarea linistii si siguranta cetatenilor. Din lipsa de fonduri la bugetul local am fost in imposibilitatea de a incheia un contract cu o firma de paza sau pentru inca un contract privind suplimentarea sistemului de supraveghere video.

Doresc sa mentionez ca in comuna au fost instalate camera de supraveghere video, la intrarea in localitate, pe strada Camin Vechi, Siloz, Halta, Primariei, Tomescu. Ar mai fi de mentionat si activitatea agentilor de politie de pe raza comunei noastre care depun eforturi pentru a-si indeplinii sarcinile de serviciu dar fiind in numar insuficient, munca acestora fiind ineficienta. Infractionalitatea pe raza comunei in acest an a fost in crestere si indiferent de natura acesteia este deranjant pentru locuitori, deoarece nu se simt in siguranta, mai ales persoanele in varsta si singure.

Un aspect multumitor pentru mine ca si ordonator principal de credite a fost cel privind executia bugetara pe anul 2014,primaria inregistrand un excedent bugetar in suma de 400.000 lei.

click aici pentru versiunea in PDF

Secretar U.A.T.

În anul 2014 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor deliberative şi executive rezultate din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi cele din actele normative apărute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit sarcini pentru consiliul local şi primar.

Secretarul comunei Munteni-Buzau a procedat la întocmirea proiectelor ordinelor de zi pentru şedinţele ordinare şi extraordinare precum şi dispoziţiile de convocare a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local s-a procedat la punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor de şedinţă întocmite şi înscrise pe ordinea de zi. Dezbaterile din şedinţele Consiliului Local, precum şi modul în care a fost exercitat votul de către fiecare consilier, a fost consemnat în procesele verbale, care au fost semnate de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei Munteni-Buzau. Procesele verbale şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă au fost depuse în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate.

Cele 59 de hotărâri adoptate de Consiliul Local precum şi cele 970 de dispoziţii emise de primar au fost înregistrate în registre speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate precum şi direcţiilor, serviciilor, compartimentelor, instituţiilor abilitate cu ducerea la îndeplinire.

In registrele intrare-iesire au fost inregistrate un nr. de 5881 de acte reprezentand cereri ale cetatenilor, corespondenta, referate, rapoarte, etc..

În anul 2014 au avut loc un număr de 13 şedinţe ale Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau din care 9 şedinţe ordinare şi 1 şedinţa extraordinara. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de 59 hotărâri cu caracter normativ şi individual.

De asemenea hotărârile Consiliului local al comunei Munteni-Buzau au fost aduse la cunoştinţa publică persoanelor fizice şi juridice prin afişarea la sediul instituţiei conform legii.

Tot în această perioadă au fost emise de către primarul comunei Munteni-Buzau un nr. de 970 de dispoziţii vizând încadrarea, încetarea raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local, acordarea, suspendarea, modificarea, incetarea de ajutor social in baza Legii nr.416/2001, precum si acordarea alocatiei de sustinere a familiei, alocatii monoparentare, etc., iar dintre acestea nu au fost contestate în instanţă sub aspectul legalităţii nici o dispozitie.

click aici pentru versiunea in PDF

Stare civila U.A.T.

Având în vedere, prevederile Legii 119/1996, republicata, cât şi a Hotararii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, compartimentul de stare civilă din cadrul primăriei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, a desfăşurat următoarea activitate în cursul anului 2014, după cum urmează:

  În registrele de stare civilă ale comunei Munteni-Buzău au fost întocmite in anul 2014, în dublu exemplar, un număr de 65 acte naştere, casătorie şi deces, astfel;

1. 0 acte de naştere.

2. 8 acte de căsătorie;

3. 57 acte de deces.

  În cursul anului 2014, au fost eliberate un număr de 129 certificate stare civilă, dintre care, 34 certificate naştere, 27 certificate căsătorie şi 58 certificate deces.

  Pe parcursul anului 2014, s-au efectuat un total de 183 menţiuni privind modificări apărute în statutul civil al persoanei, dintre acestea, menţiuni proprii operate în exemplarul I au fost 92, comunicări primite şi operate au fost 58 şi comunicări trimise altor primării au fost 33. Dintre acestea, au fost trimise Consiliului Judeţean un număr de 150 comunicări de menţiune, pentru a fi operate în exemplarul II.

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art.164 din H.G.64/2011, art.375, alin.(1) din Legea nr.287/2009-Codul Civil, republicata, cu privire la desfacerea casatoriei pe cale administrativa cu acordul sotilor, a fost inregistrata 1 cerere de divort si finalizata prin eliberare de certificat de divort.

Menţionăm că în anul precedent activitatea de stare civilă, a fost desfăşurată în bune condiţii, în conformitate cu reglementările în vigoare, neexistând incidente majore, precum sustrageri de certificate sau alte imprimate.

click aici pentru versiunea in PDF

Serviciul contabilitate U.A.T.

În cursul anului 2014 Biroul contabilitate al Primariei Munteni Buzau, a elaborat şi depus la Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Ialomita, situaţiile financiare lunare cu urmatorul cuprins:

-bilantul in forma scurta

-balanta de verificare

-contul de executie in afara bugetului

-platile restante

- monitorizare cheltuieli personal

-declaratii 112

-deschideri de credite

- prognoza plati

- confirmare solduri

-justificare diferente plati

- si situatiile financiare trimestriale şi situaţia financiară anuală pentru anul 2012, cu următorul cuprins:

 • Bilanţul contabil
 • Contul de rezultat patrimonial
 • Situaţia fluxurilor de trezorerie
 • Disponibilul mijloacelor cu destinaţie specială
 • Contul de execuţie a bugetului local
 • Contul de execuţie a bugetului in afara bugetului local
 • Contul de execuţie a bugetului veniturilor proprii
 • Detalierea cheltuielilor
 • Situaţia activelor fixe
 • Situaţia activelor si datoriilor

De asemenea, a fost întocmit bugetul local iniţial pe anul 2014, ulterior rectificat de 9 ori,si lista de investitii initiala rectificata de 4 ori, toate fiind depuse de asemenea la Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Ialomita.

La nivelul anului 2014 au fost realizate venituri totale ale bugetului local în sumă de 4.064.071 lei, în procent de 87.85.% din totalul prevăzut 4.626.000 lei. S-au efectuat cheltuieli in suma totala de 3.669.358, astfel:

Cheltuieli de personal 1.878.683 lei;

Bunuri' si servicii lei 891.390 lei

Subvenţii (camin)19.111 lei;

Asistenta sociala 320.517 lei;

Active nefinanciare 559.657 lei.

În cursul anului s-au întocmit statele de plata lunar, un numar de 1317 ordine de plata si un numar de 141 dispozitii de casa.

De asemenea s-au efectuat inregistrari contabile din activitatea de caserie(operatiuni numerar si incasari venituri), evidenta materialelor, bonurilor valorice de carburant si consumul lunar, reevaluarea si inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2014, NIR_uri, bonuri de consum, si s-a urmarit si verificat activitatea de casa pe parcursul anului.

S-au urmarit contracte si efectuat plati pentru următoarele lucrări de investiţii:

-consultanta achiz utilaj 3.102

-realizare parc 463.042

-achizitie GPS teren 21.832

-proiect asfaltare 31.948

-camin cultural 4.575

- strategia de dezv.14.880

-achizitie centrala termica 20.111

click aici pentru versiunea in PDF

Serviciul Impozite si taxe U.A.T.

In anul fiscal 2014 au fost stabilite urmatoarele urmatoarele debite conform Hotararii Consiliului local nr.50/22.11.2013:

- impozit cladiri persoane fizice - 37,00 mii lei;

- impozit cladiri persoane juridice - 23,00 mii lei;

- impozit teren intravilan persoane fizice - 69,00 mii lei;

-impozit teren extravilan - 235,00 mii lei;

-impozit teren juridic - 2mii lei;

-impozit mijloace transport pers. fizice - 39,00 mii lei;

-impozit mijloace transport pers. juridice - 7,00 mii lei;

-chirii si concesiuni- 47,00 mii lei;

 Aceste venituri proprii au fost colectate la bugetul local astfel:

 - impozit cladiri persoane fizice - 28,00mii lei,in procent de 75%;

 -impozit cladiri persoane juridice - 22,00mii lei,in procent de 95%;

 -impozit teren intravilan persoane fizice - 63,00 mii lei,in procent de 91%;

 -impozit teren extravilan - 199,00 mii lei,in procent de 84%;

 -impozit teren persoane juridice - 2 mii lei,in procent de 100%;

 -impozit mijloace de transport pers. fizice - 25,00 mii lei,in procent de 64%;

 -impozit mijloace de transport pers. juridice - 7,00 mii lei,in procent de 85%;

 -venituri din chirii si concesiuni - 45,00 mii lei,in procent de 95%;

  Gradul de colectare a impozitelor si taxelor stabilite pentru anul 2014 a fost in procent de 88%.

  Au fost inmatriculate un nr. de 33 mijloace de transport si impozitate un nr. de 7 cladiri ce apartineau persoanelor fizice care au fost terminate de construit in anul 2014.

  Au fost primite un nr. 359 Procese Verbale de contraventie pentru care au fost intocmite si trimise cu confirmare de primire somatii, titluri executorii si confirmari de primire.

Au fost emise un nr. 121 somatii si titluri executorii,trimise contribuabililor cu restante, intocmindu-se si un nr. de 26 de dosare de executare silita prin poprire pe veniturile obtinute.

click aici pentru versiunea in PDF

Serviciul Registru agricol U.A.T.

In anul 2014 in registrul agricol sunt inregistrate un numar de 1641 gospodarii cu un efectiv de animale dupa cum urmeaza:

   -bovine 239 capete din care vaci si juninci 182 capete;

   -cabaline 90 capete;

   -ovine 1460 capete;

   -caprine 307 capete;

   -porcine 570 capete;

   -pasari 12000 capete;

   -albine 123 familii;

Referitor la suprafetele de teren agricol in anul 2014, au fost cultivate si obtinute productii dupa cum urmeaza:

CULTURA SUPRAFATA CULTIVATA PRODUCTIA OBTINUTA
Grau 593,61 ha 2077 tone
Orz  22.88 ha  80 tone
Orzoaica toamna  91.16 ha  319 tone
Orzoaica primavara  65.00 ha  130 tone
Ovaz  1.00 ha   2 tone
Porumb 849.86 ha  4674 tone
Fasole  6.00 ha    10.80 tone
Floarea-soarelui 408.46 ha  735 tone
Rapita 173.90 ha      295 tone
Pepeni       22.00 ha  60 tone
Lucerna 128.55 ha      257 tone
Cartofi       3.00 ha      30 tone
Legume

31,00 ha din care:

-tomate 6,00 ha

-ceapa 8,00 ha

-usturoi 1 ha

-varza 6,00 ha

-mazare pastai 3,00 ha

-fasole pastai 1,00 ha

-vinete 2,00 ha;

-conopida 3,00 ha

-75 tone

-120 tone

-9 tone

-120 tone

-50 tone

-2 tone

-30 tone

-40 tone

TOTAL 2396.42 ha  

click aici pentru versiunea in PDF

COMPARTIMENT URBANISM

Activitatea de Urbanism si amenajare teritoriala se desfasoara in baza unor acte normative cum ar fi: Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriala; Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de construire; Legea nr.10 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare; H.G.R. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de construire si instalatii aferente cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere atributiile compartimentului urbanism, in anul 2014 am indeplinit urmatoarele sarcini:

Am redactat si am eliberat un nr. de 15 autorizatii de construire si desfiintare pentru locuinte,construire anexe gospodaresti, extinderi de locuinte, modernizare sistem de alimentare cu apa si foraj sonda in zona parcul sondelor.

Am redactat si am eliberat un nr. de 25 certificate de urbanism pentru constructie, desfiintare, dezmembrari de teren.

Urmare a realizarii investitiilor pentru cele care au fost finalizate in cursul anului 2014 pentru care am procedat la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Lunar am intocmit raportul statistic cu privire la eliberarea autorizatiilor de construire din luna precedenta;

Trimestrial am intocmit raportul statistic cu privire la numarul de locuinte terminate in cursul trimestrului respectiv;

Am intocmit raportul statistic cu privire la locuintele terminate in cursul anului 2013;

Am colaborat cu personalul de specialitate din cadrul Directiei de urbanism si Amenajare Teritoriala a Consiliului Judetean Ialomita.

Am insotit pe teren personalul de control al Inspectoratului Teritorial in constructii Ialomita.

 In cursul anului 2014 au fost intocmite si inaintate referate de specialitate in vederea emiterii unor Hotarari de consiliu.

ASISTENTA SOCIALA

AJUTOR SOCIAL

In luna ianuarie anul 2014,erau in plata 110 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              suspendate - 2 dosare;

-              modificate -111 dosare;

-              reluate -1 dosar.

   In luna februarie anul 2014,erau in plata un numar de 112 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              incetate - 2 dosare;

-              modificate – 5 dosare;

-               acordari-2 dosare;

-              suspendate – 1 dosar;

-              reluate – 2 dosare.

   In luna martie anul 2014, erau in plata un numar de 115 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              modificate - 2 dosare;

-              reluate - 1 dosar;

-              incetate – 1 dosar;

-               acordari - 3 dosare.

In luna aprilie anul 2014,erau in plata un numar de 107 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001 din care:

-              modificate -2 dosare;

-              suspendate - 9 dosare;

-              incetate – 2 dosare;

-               acordari - 3 dosare.

In luna mai anul 2014,erau in plata un numar de 100 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              Suspendate - 12 dosare;

-              Modificate - 1 dosar;

-              incetate – 1 dosar;

-              reluate – 2 dosare;

-              acordari - 4 dosare.

In luna iunie anul 2014, erau in plata un numar de 104 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              incetate - 2 dosare;

-              modificate - 1 dosar;

-              reluate - 8 dosare;

-              suspendate – 3 dosare;

-              acordari -1 dosar.

In luna iulie anul 2014,erau in plata un numar de 107 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              suspendate- 5 dosare;

-              acordari-1 dosar;

-              modificate-3 dosare;

-              reluate – 7 dosare;

-              incetate- 1 dosar.

In luna august anul 2014,erau in plata un numar de 104 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              suspendate- 4 dosare;

-              modificate - 5 dosare;

-              reluate -3 dosare;

-               incetate - 6 dosare.

In luna septembrie anul 2014,erau in plata un numar de 103 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              Suspendate - 4 dosare;

-              Modificate - 4 dosare;

-              Reluate - 3 dosare;

-              Incetate - 1 dosar.

In luna octombrie anul 2014,erau in plata un numar de 98 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              acordari - 2 dosare;

-              incetari – 4 dosare;

-              suspendari – 10 dosare;

-              reluate – 4 dosare;

-              modificari – 4 dosare.

In luna noiembrie anul 2014,erau in plata un numar de 106 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              suspendate - 1 dosar;

-              modificate - 2 dosare;

-              reluate - 4 dosare;

-              incetate – 2 dosare;

-              acordari - 6 dosare.

In luna decembrie anul 2014,erau in plata un numar de 109 de dosare ajutor social in baza Legii 416/ 2001, din care:

-              suspendate - 2 dosare;

-              modificate - 5 dosare;

-              reluate – 2 dosare;

-              incetate – 4 dosare;

-              acordari - 6 dosare.

Persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii 416/2001 presteaza activitati gospodaresti la nivelul localitatii.

ALOCATIE PENRTU SUSTINEREA FAMILIEI

   In luna decembrie 2014, erau in plata un numar de 160 dosare de alocatie pentru sustinerea familiei in baza legii 277/2010, iar pe parcursul anului 2014:

-              acordari – 31 dosare;

-              modificari – 200 dosare;

-              reluari – 26 dosare;

-              suspendari – 58 dosare;

-              incetari – 43 dosare.

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL

Pe parcursul anului 2014 au fost inregistrate un numar de 6 cereri pentru indemnizatie crestere copil in baza OUG 111/2010.

ALOCATIE DE STAT

Pe parcursul anului 2014 au fost inregistrate un numar de 19 cereri pentru alocatie de stat.

AJUTOR INCALZIRE POPULATIE

In luna noiembrie 2014, au fost inregistrate un numar de 153 cereri pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in baza OUG nr.70/2011.

In luna decembrie 2014, au fost inregistare un numar de 9 de cereri pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in baza

OUG nr. 70/2011.

Alaturat va atasez situatia efectuata pe anul 2014:

-              incalzire ajutor social = 31.552 lei;

-              incalzire populatie = 28.551 lei;

-              incalzire populatie = 3.180 lei;

Am efectuat anchete sociale la domiciliul persoanelor beneficiare de ajutor social cat si pentru alocatii pentru sustinerea familiei, anchete privind asistarea persoanelor cu dizabilitati (handicap, persoane varstnice, copiii aflati in dificultate, asistentilor maternali, copiii aflati in plasament.

click aici pentru versiunea in PDF

ACHIZITII

In decursul anului 2014 la compartimentul achizitii publice s-au derulat activităţi de realizare a programului de investiţii aprobat prin bugetul local; s- a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; s-au intocmit documentatii de atribuire, a avut loc o licitatie, prin cerere de oferta, in urma careia s-a atribuit un contract de lucrari; au fost atribuite si contracte de prestari servicii conform legislatiei in vigoare, OUG nr. 34/2006.

click aici pentru versiunea in PDF

SITUATII DE URGENTA

SVSU Munteni Buzau isi desfasoara activitatea in acdrul legal oferit de:

-               Ordinul nr. 160/2007 privind regulamentul de planificare organizare si defasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;

-              Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-              Ordinul nr.638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inudatii, fenomene meteo periculoase, accindente la constructii hidrotehnice si poluari accindentate;

-              Ordinal 718/2005 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;

-              Legea 215/2001-Legea Administratiei Publice locale republicata;

-              Dispozitia Presedintelui CLSU a comunei Munteni Buzau

Precum si a celorlalte legii in vigoare si a fost structurata astfel:

 1. Intocmirea si reactulizarea documentelor

-              Documente intocmite

-              Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2014;

-              Planul pentru asigurarea reurselor umane materiale si financiare pentru anul 2014;

-              Planul de masurii pentru sezonul rece 201/2015;

-              Documente actualizate

-              Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarii accindentale pentru perioada 2014/2017;

-              S-a reactulizat si a aprobat prin HCL 11/31.01.2014-“Planul de analiza si acoperire a riscurilor” la nivelul localitatii;

In vederea asigurarii unor interventii prompte si aoperative in caz de incediu Consiliul Local Munteni Buzau a incheiat cu Primaria Orasului Cazanesti “Contractul de interventii in caz de incendiu “ pentru autospeciala din dotare cu nr.4/06.01.2014 (107/10.01.2014).

Pentru deszapezirea drumului din localitate in sezonul rece 201/2015 contractul de prestarii servicii deszapezire cu nr.5054/10.11.2014.

Au fost incheiate polite de asigurare pentru un numar de 15 membrii ai echipelor de interventie a SVSU.

Prin HCL nr.56/08.02.2014 a fost modificat si completat “Regulamentul de organizare si functionare a SVSU Munteni Buzau” HCL 11/28.02.2008.

In cursul anului 2014 au fost efectuate un numar de 105 controale la institutiile din subordinea primariei si la gospodariile cetatenilor.

-              S-au intocmit si innaintat un numar de 16 situatii la solicitarile Inspectoratului Judetean de situatii de urgenta Ialomita;

-              S-au completat fisele de instructaj pentru salariatii unitatii;

Pentru anul 2014 pe raza localitatii SVSU a participat la numar de 8 interventii la solicitarea CLSU.

Reprezentantul SVSU Munteni Buzau a partcipat la instruirile trimestriale efectuate de Inspectoratului Judetean de situatii de urgenta Ialomita.

Inspectoratului Judetean de situatii de urgenta Ialomita a efecutat un numar de 3 controale tematice in lunile aprilie-septembrie si noiembrie si controlul de fond desfasurat la nivelul localitatii in luna august 2014.

La final

Mentionez ca localitatea Munteni Buzau este partener activ al autoritatilor judetene pentru a ne putea asigura ca interesele cetatenilor sunt reprezentate echitabil si ca ne vom consolida pozitia de politica de dezvoltare urbana pentru a contribui la o dezvoltare teritoriala echilibrata a localitatii.

 

PRIMAR

FLORIN STAN

Almanahul Comunei Munteni-Buzău