Regulament aparat propriu

Anexa la Hotararea Consiliului local Munteni-Buzau nr.     15/03.08.2012

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZAU

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II - ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZAU

CAPITOLUL III - NORME GENERALE DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL


• A. Principii generale
• B. Normele generale de conduita profesionala a personalului aparatului de specialitate

CAPITOLUL IV –AVERTIZAREA PRIVIND FAPTELE DE INCALCARE A  LEGII

CAPITOLUL V - DISPOZITII DE ORDINE INTERIOARA
A. Protectia, igiena si securitatea in munca.
B. Obligatii ale autoritatii administratiei publice locale.
C. Obligatii ale functionarilor publici, respectiv ale salariatilor contractuali.
D. Drepturi ale functionarilor publici, respectiv ale salariatilor contractuali.
E. Comisia paritara .
F. Comisia de disciplina .
G. Abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile.
H. Programul de activitate .
I.  Programul audientelor.CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALEArt.l. In vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin ca autoritate a administratiei publice locale, primarul dispune de un aparat de specialitate .
Primarul , viceprimarul , secretarul comunei , impreuna cu aparatul de specialitate al primarului,constituie o structura functionala cu activitate permanenta"primaria comunei M-Buzau ", care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului , solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Aparatul de specialitate asigura asistenta tehnica de specialitate consilierilor locali , comisiilor de specialitate ale Consiliului Local in vederea realizarii mandatului.
Aparatul de specialitate indeplineste orice alte atributii incredintate de Consiliul Local sau prevazute de lege si alte acte normative.
Art.2. Aparatul de specialitate al primarului este subordonat acestuia.
Coordonarea ,indrumarea si controlul activitatii acestui aparat sunt asigurate de primarul comunei Munteni-Buzau.
Art.3. Aparatul de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzau este organizat pe principalele domenii de activitate , potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune la capitolul cheltuieli de personal, conform organigramei , numarului de personal si a statului de functii, aprobate prin hotarare a Consiliului Local.
Aparatul de specialitate este structurat in functii publice si functii contractuale. Personalul aparatului de specialitate este structurat in functionari publici si personal angajat cu contract de munca individual.
Functionarii publici se supun , in ceea ce priveste nasterea , derularea si incetarea relariilor de serviciu , drepturile si obligatiile, reglementarilor Statutului functionarilor publici, iar personalul angajat cu contract individual de munca se supune prevederilor legislatiei muncii.
Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de catre primar , in conditiile legii .
Personalul aparatului de specialitate isi desfasoara activitatea in limitele legii si cu respectarea atributiilor stabilite in fisa postului pe care il ocupa .
Fisa fiecarui post este intocmita de secretarul localitatii si aprobata de primarul comunei Munteni-Buzau.
Dupa aprobare, un exemplar al fisei postului va fi inmanata, sub semnatura , persoanei care ocupa postul respectiv, un exemplar va ramane la secretarul comunei .
Art.4. Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor contractuali se vor intocmi de catre primarul localitatii la termenele stabilite prin actele normative in vigoare .
Art.5. Relatiile functionale din cadrul aparatului propriu sunt de colaborare in vederea executarii atributiilor ce revin fiecarui angajat in scopul realizarii activitatii stabilite potrivit art.1 din prezentul regulament.
Fluxul informational si circuitul documentelor in cadrul aparatului propriu de specialitate se realizeaza pe baza de registru sub semnatura proprie ,angajatii fiind obligate sa resolve  lucrarile repartizate de primar , viceprimar ori secretar in termenul dispus de acestia ,sau in lipsa acestuia , in termenul prevazut de lege.CAPITOLUL II

ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZAU

PRECIZARI PREALABILE


Art. 6. In scopul realizarii competentelor ce revin primarului comunei Munteni-Buzau, aparatul de specialitate indeplineste urmatoarele atributii principale:
a)  realizeaza activitati de aplicare si executare a prevederilor legale, inclusiv a hotararilor     adoptate de Consiliul Local si a dispozitiilor emise de primarul comunei Munteni-Buzau.
b)  intocmeste studii , prognoze , programe , rapoarte, referate si alte documente pe care se fundamenteaza procesul decizional din aparatul propriu ;
c)   acorda, la cerere , asistenta de specialitate consilierilor locali si institutiilor din subordinea Consiliului local Munteni-Buzau.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZAU


POSTUL      - SECRETAR COMUNA
STRUCTURA – Functie publica de conducere

ATRIBUTII


1.participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
2.coordonează compartimentele cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
3.avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
4.avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
5.urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
6.asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
7.pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
8.asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
9.asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ,
10.eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
11.legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
12.înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul local şi a dispoziţiilor emise de primar;
13.coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrelor agricole;
14.participă la lucrările comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi execută lucrările ce-i revin din calitatea de secretar al comisiei;
15.execută atribuţiile ce-i revin din Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;                                                                                            
16.exercită atribuţiile ce-i revin în calitate de inspector cu protecţia civilă;
17.răspunde de problemele privind evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă şi sprijină activitatea de recrutare şi încorporare a tinerilor;
18.îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.


I. POSTUL                 - Inspector (operator rol)
II. STRUCTURA     - Functie publica de executie
Clasa I
Grad profesional principal


III. ATRIBUTII.
1. Stabilire,constatare  si controlul impozitelor si taxele locale a majorarilor de intarziere, a penalitatilor,a amenzilor si a  oricaror altor venituri proprii ale bugetului local prevazute de lege datorate de persoanele fizice si juridice pe raza localitatii ;
2. Intocmeste  borderourile de   debite  si  scaderi, urmareste   operarea lor in evidentele sintetice si analitice si transmiterea la organele de incasare;
3. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili;
4. Primeste declaratiile  de impozite si taxe locale de la contribuabili si asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale;
5. Stabileste necesarul de formulare specifice domeniului fiscal pe comuna si il transmite contabilitatii, asigura distribuirea acestora;
6. Acorda asistenta de specialilate contribuabililor pe linia de impozite si taxe locale;
7. Verifica periodic persoanele fizice si juridice aflate in evidenta fiscala a impozitelor si taxelor locale asupra sinceritatii declaratiilor de impunere,modificarilor intervenite,deferentelor fata de impunerile initiale luand masuri pentru incasarea acestora la termen;
8. Aplica sanctiunile  prevazute de actele normative tuturor contribuabililor ce incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;
9. Tine evidenta debitelor din impozite si taxe locale (matricole),analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea fiscala si informeaza conducerea asupra problemelor deosebite, propunand masurile ce se impun;
10. Analizeaza, cerceteaza   si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale la contribuabili;
11. Propune organelor in drept anularea autorizatiilor in conditiile legii;
12. Intocmeste socotirea ramasitelor;                                                              
I3. Efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corectat in urma instiintarii declaratia depusa initial, precum si in cazul contribuabililor care nu au depus declaratiile;
14.Primeste si inregistreaza cererile privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor locale potrivit reglementarilor in vigoare;
15.Propune solutionarea conform competentelor,cererile de inlesniri la plata obligatiilor fiscale;
16.Tine evidenta inlesnirilor la platile acordate si modul de respectare a acestora;
17. Asigura asistenta pe linia modului de completare a declaratiilor de impozite
si taxe conform legii;
18. Efectueaza  actiuni  de  control, impreuna  cu  persoanele  imputernicite  in
vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala;
19. Întocmeste adeverinte si certificate in baza evidentelor fiscale existente;
20. Verifica respectarea conditiilor de infiintare a propririlor pe veniturile realizate de debitori;
21.Verifica actele de insolvabilitate intocmite de organele de incasare;
22. Exercita activitati de control fiscal ;
23. Efectueaza controle la agenti economici si persoane fizice care desfasoare activitati economice pe raza comunei. ;
24. Intocmeste raporturile de specialitate pentru proiectele de hotarari si dispozitii ale primarului care se refera la activitatea de impozite si taxe locale;
25. Elibereaza Autorizatiile pentru asociatii familiare si persoane fizice in conformitate cu lege;
26. Urmareste si verifica legalitatea actelor fiscale emise de primaria comunei Munteni-Buzau cu regim special, verifica decontarile efectuate in registru rol unic si extras rol;
27. Efectueaza operatiuni de arhivare cu privire la documentele din activitatea sa;
28. Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
29. Indeplineste orice alte atributii in domeniu stabilite de conducerea unitatii.


I. POSTUL          - Inspector (casier)
II. STRUCTURA      - Functie publica de executie
Clasa I
Grad profesional asistent

III. ATRIBUTII.


1. Incaseaza de la contribuabili impozitele ,taxele  si alte obligatii  ce revin acestora,emitand chitantele pentru sumele incasate;
2. Inmaneaza contribuabililor instiintarile de plata;
3. Calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere pentm sumele datorate,dupa expirarea termenului de plata;
4. Urmareste lichidarea pozitiilor din rol,aplicand gradele de urmarire legala;
5. Acorda bonificatiile legale pentru achitarea impozitelor si taxeior inainte de termenul prevazut de lege;
6. Intocmeste si conduce evidentele privind debitele si incasarea acestora pe baza extrasului de rol;
7. Intocmeste borderouri si borderouri centralizatoare privind sumele incasate;
8. Incaseaza de la cetateni sumele care potrivit legii se incaseaza de primarie;
9. Depune si ridica numerar la/de la Directia Finantelor Publice, Ialomita ;
10. Intocmeste registrul de casa;                        
11. Efectueaza plati in conditiile legii;                                                             
12. Are calitatea de gestionar de valori conform dispozitiilor legaie;
13. Participa la arhivarea documentelor contabilitatii;
14. Asigura pastrarea in bune conditiuni a tuturor documentelor;
15. Incaseaza si depune pe livrete C.E.C, garantii in numerar;
16. Executa lucrari de dactilografie;
17. Intocmeste notele de receptie;
18.Indeplineste orice  alte  atributiuni   stabilite  de Consiliul local, primar, viceprimar   sau   secretar  precum   si   cele   rezultate   din   actele normative in vigoare;
19.Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
20. Participa la arhivarea documentelor;
21. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul local,primar,viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.

I.POSTUL                         -Inspector(tehnician urbanism)
II. STRUCTURA               -Functie publica de executie
Clasa I
Grad profesional asistent
III.ATRIBUTII

Activitatea este coordonata de viceprimar.
1.Raspunde de achizitiile publice ;
2. Primeste si verifica cererile persoanelor fizice si juridice pentru eliberarea de avize sau acte de autoritate urbanistica;
3.Verifica temeinicia cererilor si le verifica cu prevederile documentatiilor de urbanism
4. Verifica in teren conditiile de amplasament aferente tuturor ofertelor de a construi sau a desfiinta constructii ;
5. Intocmeste proiectele certificatelor de urbanism in conformitate cu prevederile planurilor si regulamentelor de urbanism;
6. Intocmeste proiecte de autorizatii de construire sau desfiintare aflate in competenta de emitere a Consiliului Local;
7. Intocmeste si pastreaza evidenta avizelor si actelor de autoritate urbanistica;
8. Asigura arhivarea documentatiilor specifice aferente actelor de autoritate urbanistica emise;
9. Poarta corespondenta cu persoanele fizice sau juridice care solicita avize sau acte de autoritate urbanistica, precum si cu Consiliul Judetean in situatia in care acesta este competent de a emite acte de autoritate urbanistica , conform legii ;
10. Desfasoara activitatea de control privind respectarea disciplinei urbanistice ;
11. Instiinteaza primarul localitatii in cazul constatarii nerespectarii disciplinei III constructii in vederea aplicarii sanctiunilor prevazute de lege;
12.Indeplineste si alte atributii stabilite de actele normative in vigoare sau date de catre primarul si viceprimarul localitatii.

I. POSTUL               - Inspector (asistent social)
II. STRUCTURA      - Functie publica de executie
Clasa I
Grad profesional asistent

III. ATRIBUTII.

Activitatea este coordonata de secretar
1. Intocmeste anchetele sociale , referatele de ancheta sociale, la cerere sau din oficiu , pe baza constatarilor facute de comisie pe teren ;
2. Intocmeste Planul de servicii conform prevederilor Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;
3. Primeste si inregistreaza , intr-un registru special, cererile pentru acordarea ajutorului social ;

4. In prealabil , va verifica modul de completare a cererii, corectitudinea inregistrarilor prin confruntarea datelor inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare, certificand prin semnatura concordanta;
5. Certifica prin semnatura proprie corectitudinea inscrisurilor din actele depuse in copie in dosarul pentru acordarea ajutorului social, confruntandu-le cu originalele prezentate;
6. Verifica daca dosarul contine toate documentele prevazute de Legea nr. 416/2001 ;  
7. Raspunde de pastrarea documentelor depuse pentru acordarea ajutorului social si a celorlalte drepturi, completandu-le ori de cate ori intervin modificari in componenta familiei sau in cuantumul veniturilor acesteia si urmareste :
8. Prezentarea dovezilor de catre titulari in legatura cu implinirea varstei de 18 ani a copiilor si care isi continua studiile pana la varsta de 25/26 ani;
9. Indeplinirea conditiilor de pensionare la cerere pentru unii membri de familie , decesele din familie , schimbarea domiciliului si prezentarea de catre persoanele apte de munca ­beneficiare a dreptului de ajutor social, lunar, a dovezilor ca au solicitat la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca luarea in evidenta pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala ;
10. Intocmeste si inainteaza primarului localitatii referatele prin care propune emiterea dispozitiilor pentru respingerea , acordarea , modificarea , suspendarea ori incetarea acordarii ajutorului social, pe baza dosarelor depuse de solicitanti ;
11. Transmite solicitantilor comunicarea privind acordarea , respingerea , modificarea, suspendarea ,incetarea acordarii ajutorului social, dupa caz, in termenul stabilit de lege;
12. Primeste si inregistreaza cererile pentru acordarea indemnizatiei / stimulent pentru
cresterea copilului pana la varsta de doi sau trei ani, conform OUG 111/2010 ;
13. Asigura si raspunde de arhivarea documentelor cu care lucreaza ;
14. In lipsa inspectorului social atributiile sunt indeplinite de secretarul comunei;
15.Primeste si inregistreaza intr-un registru special dosarele pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combistibili petrolieri ;                                                  
16. Certifica prin semnatura proprie corectitudinea inscrisurilor din actele depuse in copie in dosarul pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combistibili petrolieri , confruntandu-le cu originalele prezentate;
17. Verifica existenta in fiecare dosar al actelor doveditoare privind componenta familiei si a veniturillor realizate de membrii acesteia ;
18. Comunica solicitantilor dispozitia primarului in termenul de 5 zile de la emiterea ei ; intocmeste situatia centralizatoare cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul aferent ,conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la Instructiunile de aplicare a OUG nr. 70 /2011 ;
19. Transmite raportul statistic privind incalzirea locuintei cu lemne pana la data de 15 a fiecarei luni prin intermediul postei electronice ;
20.Transmite dispozitia pentru acordare , incetare , modificare a dreptului platii alocatiei de sustinere solicitantului alocatiei si Agentiei Judetene de Plati si Inspectiei Sociale  Ialomita in termenul prevazut de lege;
21. Intocmeste dosarele pentru alocatia de stat pentru copii (Legea 61/1993, republicata), alocatia pentru copilul nou nascut (Legea 416 / 2001) ,  si alocatia de sustinere pentru familiei (OUG 277/2010 , cu modificarile si completarile ulterioare), inregistrandu-le in registrele speciale de cereri ;
22.In prealabil , va verifica modul de completare a cererilor, corectitudinea inregistrarilor prin confruntarea datelor inscrise in cereri cu cele din actele doveditoare , certificand prin semnatura concordanta;
23. Certifica prin semnatura proprie corectitudinea inscrisurilor din actele depuse in copie in dosare , confruntandu-le cu originalele prezentate ;
24.Verifica daca dosarele contin toate documentele prevazute de lege;
25.Transmite dispozitia pentru acordarea , incetarea , modificarea dreptului platii alocatiei pentru sustinerea familiei, solicitantului alocatiei Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Ialomita si Institutiei Prefectului Ialomita,in termenul prevazut de lege;
26. Raspunde de pastrarea documentelor depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si acordarea alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere  pentru familia monoparentala, completandu-le ori de cate ori intervin modificari in componenta familiei sau in cuantumul veniturilor acesteia;
27. Intocmeste si inainteaza primarului localitatii referatele prin care propune emiterea dispozitiilor pentru acordarea, respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, plata alocatiei pentru sustinerea familiei , pe baza dosarelor depuse de solicitanti ;
28.Urmareste solutionarea problemelor sociale ale persoanelor in varsta si ale minorilor ce se afla in dificultate si care intra in sfera de competenta a Consiliului local;
29. Tine evidenta copiilor aflati in dificultate, a persoanelor cu handicap si alte categorii de persoane ce necesita protectie sociala ;
30. Asista persoanele varstnice la Notariatul public pentru incheierea unor acte juridice de instrainare a bunurilor ce le apartin ,conform prevederilor Legii nr. 17 / 2000 ;
31. Conlucreaza cu organele de politie in actiunile de identificare si protectie a copiilor
parasiti, a celor care practica vagabondajul si comit fapte antisociale.
32. Intocmeste rapoarte si informari cu privire la activitatea de autoritate tutelara.
33. Asigura si raspunde de modul de arhivare al documentelor cu care lucreaza
34. Rezolva cu operativitate si promptitudine problemele ce-i revin in competenta
35. Prezinta informari si pune la dispozitia primarului si a consiliului local orice informatie solicitata ;
36. Exercita si alte sarcini stabilite prin lege sau date de catre primar .


I . POSTUL      - Referent (agent agricol )
II. STRUCTURA     - Functionar public de executie
Clasa III
Grad profesional superior

III. ATRIBUTII.


Activitatea  este coordonata de secretar.
Efectueaza cu sprijinul specialistilor de la Camera Agricola sondajele privind suprafata cultivata , productii medii si totale la culturile agricole si la pomi fructiferi ;
Efectueaza cu sprijinul dispensarului veterinar sondajele privind efectivele de animale si productiile animaliere;
Efectuiaza estimarile la principalele culturi;
Intocmeste si trimite Directiei Judetene de Statistica darile de seama stabilite cu privire la activitatea din agricultura;
5.  Se preocupa de cunoasterea si aplicarea in viata a legilor tarii, privind activitatea din agricultura pe linia productiei vegetale si animale;
6. Inscrie in termenele prevazute de lege , datele in registrul agricol;
7.  Completeaza , tine la zi si centralizeaza datele registrului agricol, precum si orice modificare intervenita;
8. Comunica in termen, sub semnatura primarului si secretarului datele centralizate, forurilor competente ;
9. Verifica in teren, prin sondaj exactitatea datelor inscrise in registrul agricol, potrivit declaratiilor capilor de gospodarie;
10. Elibereaza conform Ordonantei 33/2002 , adeverinte si dovezi care le supune spre semnare primarului si secretarului ;
11. Intocmeste certificate de producator agricol, dupa verificarea prealabila a datelor solicitantului cu taxarea corespunzatoare a acestor certificate si le supune spre aprobare primarului si secretarului;
12. Tine evidenta lucrarilor de imbunatatiri funciare, a lucrarilor de pasuni si fanete  naturale  apartinand  statului in  scopul  inchirierii  sau  concesionarii acestora ;
13. Intocmeste evidentele privind invoirea la pasunat cu animalele pe pasunea comunala ;
14. Intocmeste raporturile de specialitate pentru proiectele de hotarari si dispozitii ale primarului care se refera la activitatea agricola;
15. Sprijina organele sanitar-veterinara in organizarea actiunilor de prevenire si combatere a epizotiilor;
16. Elibereaza bilete de proprietate, adeverinte privind atestarea proprietatilor asupra animalelor si imobilelor inscrise in registrul agricol cu aprobarea primarului si a secretarului;
17. Participa la recesamintele ce se organizeaza in domeniul agricol sau al populatiei localilatii ;
18. Pastreaza registrele agricole in deplina securitate;
19.Orice confruntare sau modificare a datelor declarate de catre capul gospodariei si inscrise in registru agricol le face in prezenta acestuia ;
20. Poate indeplinii in conditiile legii atributiile de gestionar a unor materiale din cadrul Primariei;
21. Indeplineste orice alte atributiuni stabilite de Consiliul local, primar, viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare;
22. Elibereaza adeverinte standard;
23. Isi pastreaza evidenta propriilor lucrari;
24. Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
25. Participa la manifestari stiintifice si profesionale in vederea desfasurarii pregatirii profesionale;
26. Executa si alte atributii delegate de Consiliul local, primar, viceprimar si secretar.
27.Efectueaza operatiuni de arhivare adocumentelor ce constitue activitatea sa.


I. POSTUL                        - Referent –( stare civila si relatii cu publicul )
II. STRUCTURA             - Functie publica de executie
Clasa III
Grad profesional asistent


III. ATRIBUTII


Activitatea de stare civila este coordonata de secretarul comunei.
1.Gestioneaza registrele de stare civila pentru nasteri, casatorii, decese precum si certificatele de nastere, casatorie, si deces ;
2. Intocmesc la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, casatorie si deces, in dublu exemplar si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate ;
3.Inscriu mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila, exemplarul I sau dupa caz, exemplaru lI ;
4.Elibereaza la cerere, persoanelor fizice, dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, ce cuprind mentiuni existente pe marginea actului de stare civila ;
5.Atribuie codurile numerice personale(C.N.P.), din listele de coduri precalculate, pe care le pastreaza si le arhiveaza in conditii de deplina securitate ;
6.Primesc cererile de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila, procurate din strainatate, insotite de actele ce le sustin, intocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere, pe care o inainteaza impreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor,Ialomita ;
7.Inainteaza Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor,Ialomita, exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data in care toate filele din registru au fost completate ;
8.Trimit structurilor de evidenta a persoanelor din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor la care este arondata localitatea, in termen de 10 zile de la intocmirea actului de stare civila sau a modificarilor intervenite in statutul civil, comunicari nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate pe raza localitatii ;
9. Propun necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala si il comunica anual structurii de stare civila din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, Ialomita.
10.Intocmeste raporturile de specialitate pentru proiectele de hotarari si dispozitii ale primarului care se refera la activitatea stare civila;
11. Isi pastreaza evidenta propriilor lucrari;
12.Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
13.Asigura clasarea si pastrarea materialului arhivistic impreuna cu secretarul in conditii de deplina securitate.
14.Participa la manifestari stintifice si profesionale in vederea desfasurarii pregatirii profesionale;

15.Intocmeste buletine statistice de nasteri , casatorii , decese si divort pe cale administrativa si le trimite la inceput de luna Directiei de Statistica Ialomita;
16.Gestioneaza , complecteaza si elibereaza livretele de familie in baza cererilor depuse si tine evidenta acestora intr-un registru special;
17.Efectueaza operatiuni in actele de stare civila in baza sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
18.Opereaza radieri in  listele electorale permanente privind persoanele decedate;
19.La solicitarea organelor de stat, intocmeste si elibereaza extrasele de pe actele de stare civila pentru uzul organelor de stat;
20.Primeste si opereaza comunicarile de mentiuni trimise de alte primarii;
21.Primeste si solutioneaza cererile de divort pe cale administrativa;
22.Efectueaza unele lucrari de secretariat;
23.Indeplineste orice alte atributiuni stabilite de Consiliul local, primar, viceprimar sau secretar precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.


I. POSTUL                                - Referent (tehnician  cadastru )
II. STRUCTURA              - Personal contractual de executie


III. ATRIBUTII


1. Participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei si asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
2. Efectueaza masuratori topografice pentru punerea in posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar ;
3. Intocmeste fisele de punere in posesie ;
4. Opereaza titlurile de proprietate in planurile parcelare si anexe ;
5. Raspunde de evidenta fondului funciar pe comuna ;
6. Constituie si actualizeaza evidenta proprietatilor imobiliare si a modificarilor acestora;
7. Constituie si actualizeaza evidenta terenurilor care fac parte din domeniul public si
privat;
8. Delimitarea exploatatiilor agricole din teritoriul administrative al localitatii ;
9. Face propuneri si avizeaza proiectele de organizare si functionare a exploatatiilor agricole si aplica in teren elementele necesare pentru functionarea acestora - proiectarea si amenajarea retelei de drumuri si de alimentare cu apa ;
10. Urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora; fumizeaza date pentru completarea si tinerea la zi a registrului agricol ;
11. Presteaza servicii de cadastru la cererea cetatenilor , pe baza taxelor stabilite de
Consiliul  local , potrivit reglementarilor in vigoare ;
12.Indeplineste si alte sarcini stabilite de primarul sau viceprimarullocalitatii .


I. POSTUL               -Referent(situatii de urgenta)
II. STRUCTURA     -Personal contractual de executie

III. ATRIBUTII


1.Raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor stabilita la nivelul comunei, potrivit normelor legale in vigoare , precum si de activitatea serviciului public de protectie civila ;
2. Conduce interventia C.LS.U. la incendii , calamitati naturale si catastrofe ;
3.Atentioneaza cetatenii asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele primavera si toamna , in perioadele caniculare si cu seceta prelungita sau cand se inregistreaza vanturi putemice;
4.Raspunde de informarea cetatenilor local  prin mijloacele puse la dispozitie de catre primar;
5.Supravegheaza unele activitati cu public numeros de natura religioasa , cultural ­sportive sau distractive, sarbatori traditionale ;
6. Intocmeste documentele de organizare si desfasurare a activitatii situatiilor de urgenta
la nivelul localitatii , prevazute de actele normative in vigoare si le supune spre aprobare Consiliului Local Munteni-Buzau;
7. Raspunde in fata primarului si a Consiliului Local de activitatea desfasurata de C.L.S.U.Munteni-Buzau; 
8.   Propune primarului si Consiliului Local masuri de imbunatatire a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul localitatii si a activitatii C.L.S.U.;
9. Elaboreaza tematica de instruire a membrilor C.L.S.U. si efectueaza instruirea acestora ;
10. Acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor de unitati subordonate primariei ( unitati de invatamant , unitati sanitare , carnine culturale) si verifica indeplinirea masurilor stabilite ;
11. Urmareste procurarea mijloacelor si materialelor necesare interventiei in caz de incendiu;                                                 
12.Participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor ( controale , cursuri,
instructaje , analize, consfatuiri , concursuri ) organizate de lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita - Detasamentul de Pompieri Slobozia;
13. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite de primarul localitatii .

I.  POSTUL                     - Inspector (contabil)
II. STRUCTURA            - Functie publica de executie
Clasa I
Grad profesional superior si principal


III.     ATRIBUTII


1. Intocmeste proiectul de buget al comunei si al contului de incheiere a exercitiului bugetar, sub conducerea primarului ;
2. Intocmeste bugetele activitatilor autofinantate legal constituite ;
3. Intocmeste dari de seama contabile si rapoarte privind executia bugetului si le prezinta spre certificare si aprobare potrivit legii ;
4. Intocmeste documentele necesare pentru virari de credite si pentru celelalte modificari in bugetul local .
5. Conduce evidenta decontarilor cu ordonatori de credite finantati din bugetul local;
6. Conduce evidenta documnetelor cu regirn special (chitantierelor tip unic, cecurilor si alte formulare cu regim special) si le gestioneaza;
7. Efectueaza controlul financiar preventiv potrivit legii ;
8. Are drept de semnatura la banca pentru a doua persoana autorizata ;
9. Conduce evidentele contabile ale primariei precum si cele pentru activitati autofinantate;
10. Conduce evidenta gestiunilor global valoric la materiale si obiecte de inventar si analitic al mijloacelor fixe;
11. Ia masuri pentru aplicarea dispozitiilor legale privind constituirea garanţiilor si realizarea acestora;
12. Efectueaza împreuna cu ceilalti membrii ai comisiei de inventariere inventarierea anuala a patrimoniului si asigura valorificarea inventarelor;
13.1ntocmeste statele de plata ale salariatilor si celelalte documnete privind plata acestora;
14. Efectueaza controlul periodic asupra casei precum si verificarea gestionara trirnestriala a casierului si operatorului rol;
15. Analizeaza si intocmeste referate de specialitate cu privire la proiectele de hotarare si dispozitii din domeniul sau de activitate;
16. Intocmeste adeverinte si ceriticate in baza documentelor contabile existente;
17. Conduce evidenta insolvabilitatilor;
18. preia zilnic de la operatorul rol si casier documentele de inacasari si plati , asigurand verificarea legalitati, oportunitatii platilor. Totodata confrunta documentele de casa cu actele primare care au stat la baza intocmirii acestora;
19. Face confruntarea periodica a rolului cu extrasul de rol in vederea inregistrarii exacte a debitelor si incasarilor;
20. Primeste , confirma pe imprimate tip MF inseriate si opereaza in evidentele nominale si centralizate debitele transmise spre incasare de catre alte unitati;
21. Asigura rezolvarea scrisorilor de revenire asupra debitelor transmise spre incasare;
22. Asigura , impreuna cu organele de incasare, clarificarea tuturor pozitiilor din evidenta nominala;
23. Efectueaza operatiuni de arhivare cu privire la dosarele ce constituie in activitatea sa;
Limitele de competenta (libertatea decizionala) Nu este cazul
24. Efectuiaza controlul financiar preventiv potrevit legii;
25. Conduce evidentele contabile al Consiliului Local si pentru activitatile autofinantate;
26. Efectuiaza impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei de inventarierea anuala a patrimoniului si asigura valorificarea  inventarelor.
27. Intocmeste statele de plata ale salariatilor si celorlalte documente privind plata acestora,
28 Intocmeste raporturile de specialitate pentru proiectele de hotarari si dispozitii ale primarului care se refera la activitatea contabila,
29. Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;
30. Executa si alte atributii delegate de Consiliul Local, primar, viceprimar si secretar.

I. POSTUL                - Guard
II. STRUCTURA      - Personal contractual

III. A TRIBUTII


1. Transmite comunicarile celor chemaţi la sediul primăriei;
2. Asigură permanenţa la sediul primăriei, paza  ordinea şi siguranţa în sediu în cadrul celor 8 ore de activitate şi în alte perioade stabilite de conducerea primăriei ;
3. Îndrumă persoanele spre birourile în care pot să-şi rezolve problemele pentru care au venit la sediul primăriei ;
4. Execută curăţenia în localul , dependinţele, camerele oficiale şi curtea primăriei;
5.Răspunde de păstrarea, gestionare şi folosirea în bune condiţii a materialelor şi aparatelor  destinate întreţinerii curăţeniei;
6. Ajută conducătorii mijloacelor de transport ale primăriei  la întreţinerea acestora ;
7. Execută micile reparaţii de întreţinere la clădirile şi bunurile aparţinând primăriei ;
8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de primar, viceprimar şi secretar


I. POSTUL                 - Muncitor +Muncitor necalificat+paznic
II. STRUCTURA      - Personal contractual

III. ATRIBUTII


1. Executa lucrarile de reparatii curente  si igienizare in  localul Primariei comunei Munteni-Buzau si in institutiile din subordinea Consiliului local Munteni-Buzau, conform planificarii facute de viceprimarul localitatii;
2. Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul localitatii.
3.Sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea,distugerea sau pierderea lor ;
4.Sa fie cinstit,loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact ;
5.Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I.din obiectivul unde desfasoara serviciul ;
6.trebuie sa utilizeze,potrivit instructiunilor de utilizare a substantelor periculoase,instalatiilor,utilajele,masinile,aparatura si echipamentul de lucru ;
7.Sa acorde ajutor,atat cat este rational posibil,oricarui alt salariat,aflat intr=o situatie de pericol ;
8.Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati,in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectieimuncii primita de la angajatorul sau ;
9.Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora ;
10.Sa aduca la cunostiinta de indata sefului sau accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati ;
11.sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti ;
12.Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept ;
13.Sa pazeasca cladirile pentru care a fost angajat ;
14.Sa protejeze cladirile si bunurile impotriva furtului,avarierii(pe langa acestea ,sa previna incendiile)
15.Sa consemneze tot ce este legat de cladirea sau cladirile pe care le are in paza ;
16.Sa cunoasca locuile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite ;
17.Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si dispozitiile interne ;
18.Sa nu permita intrarea in obiectiv a persoanelor afalte in stare de ebrietate sau sub influenta bauturilor alcoolice ;
19.In caz de incendiu sau alte calamitati sa aduca de indata la cunostiinta sefilor sai.

POSTUL       -BIBLIOTECAR
STRUCTURA  -Personal contractual de executie
-GRADUL  IA

III.ATRIBUTII

1. Asigura completarea colectiilor bibliotecii cu lucrari din productia editoriala curenta si de retrospectiva, prin achizitii,donatii,transfer,abonamente, sponsorizari si alte surse;
2. Se preocupa de constituirea fondului ‘localia’ ;
3. Prelucreaza biblioteconomic (descrierea ISBD si clasificare) colectiile bibliotecii si le organizeaza pe domenii;
4. Desfasoara activitati specifice : imprumut la domiciliu,consultare documente in sala de lectura,ludoteca,activitati socio-culturale,realizeaza bibliografii tematice la cerere.
5. Organizează colecţiile după criteriul sistematico-alfabetic;
6. Organizează cataloagele alfabetic si sistematic si de personalităţi locale si le menţine la zi;
7. Intocmeste periodic evidenta globala si individual a publicatiilor.prin completarea Registrului de Miscare a Fondului si a Registrului Inventar si intocmeste rapoarte statistice lunare,trimestriale si anuale.
8. Realizeaza evidenta zilnica a utilizatorilor si a documentelor difuzate;
9..Elaboreaza liste bibliografice sau bibliografii tematice la cerere sau din proprie initiativa pentru sprijinirea procesului de educatie si invatamint.
10. Asigura popularizarea scrisa,orala si vizuala a colectiiior si serviciilor bibliotecii: (orar,pliante,panouri publicitare etc.)
11.Asigura , prin programul Biblionet, accesul gratuit de catre  utilizatori la serviciul de Calculatoare cu Internet pentru Public ;
12.Organizeaza, pe baza programului de activitate anual,manifestari cultural-educative in colaborare cu scoala,biserica, fundatii culturale etc. precum si activitati specifice de comunicare a colectiiior : vitrine,expozitii, dezbateri, expuneri,prezentari de carte etc.;
13. Ia masuri pentru pastrarea integritatii fondului de publicatii si recuperarea valorica a lucrarilor distruse sau nerestituite de cititori;
14.Isi perfectioneaza pregatirea profesionala si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii atributiilor de bibliotecar.


CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL

PRINCIPII GENERALE


Art.7. In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin fisa postului, conduita functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului este guvernata de urmatoarele principii:
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au Indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor , principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiul conform carora functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice  si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici si personalul contractual in exercitarea functiei lor sunt publice .

NORME GENERALE DE CONDUITA. PROFESIONALA. A PERSONALULUI APARATULUI DE SPECIALITATE

Art. 8. In respectarea principiilor precizate la art. 7, functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzau au urmatoarele obligetii :
a) Asigurarea unui serviciu public de calitate;
b) Respectarea Constitutiei si a legilor;
c) Loialitatea fata de Consiliul Local ;
d) Respectarea libertatii opiniilor;
e) lnterdictia unor activitati politice;
f) Interdictia folosirii imaginii proprii;
g) Comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate;
h) Promovarea unei imagini favorabile a tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta;
i) Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor;
j) Participarea la procesul de luare a deciziilor;
k) Obiectivitatea in evaluare;
l) Ocrotirea proprietatii publice si private a localitatii ;
m) Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri;
n) Excluderea folosirii in scop benefic, a atributiilor functiei detinute .          
Art. 9 - (1) Functionarii publici  si personalul contractual au obligatia sa asigure un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor ce revin, potrivit legii, Consiliului Local.
(2) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate au obligatia ca, in exercitarea functiei, sa aiba un comportament profesionist, precum si sa asigure, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea cetatenilor in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
Art. 10 - (l ) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Functionarii publici  si personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate au obligatia sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
Art. 11 - (1) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa apere in mod loial prestigiul Consiliului Local, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
(2) Functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local le este interzis:
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Consiliului Local, cu politicile si strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile af1ate in curs de solutionare si in care Consiliul Local are calitatea de parte;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Consiliului Local, ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau Consiliului Local.
(3) Prevederile art. lit. a) - d) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul primarului comunei Munteni-Buzau.
(5) Prevederile prezentului articol nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici si personalului contractual de a fumiza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.
Art.12 -(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor Consiliului Local.
(2) In activitatea lor, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa inf1uentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conf1ictelor datorate schimbului de pareri.
Art. 13 .In exercitarea functiei publice, functionarilor publici, precum  si personalului contractual  le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa fumizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fae donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze,in cadrul sediului Consiliului Local, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.                                 
Art. 14. In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
Art.15- (1)In relatiile cu personalul din cadrul primariei comunei Munteni-Buzau , cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Functionarii publici si  personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala  si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor si au
obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
Art. 16. Functionarii publici si personalul contractual nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
Art.17. in procesul de luare a deciziilor, functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.
Art. 18. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
Art. 19 - (1) Functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a localitatii , sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa foloseasca timpul de lucru numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.
(3) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 20- (1) Functionarii publici si personalul contractual pot achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ­teritoriale.
(3) Functionarilor publici si personalului contractual le este interzisa fumizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ­teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere .

Art. 21 - (1) Incalcarea dispozitiilor  normelor de conduita stipulate in prezentul capitol atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici si personalului contractual in conditiile legii.                                                             
(2) Comisia de disciplina are competenta de a cerceta inca1carea prevederilor prezentului capitol de catre functionarii publici si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
(4) Functionarii publici si personalul contractual raspund potrivit legii in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.


CAPITOLUL IV
AVERTIZAREA PRIVIND FAPTE DE INCALCARE A LEGII


Art. 22. Functionarul public si personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate au obligatia legala de a reclama ori sesiza incalcari ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei decizionale, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din cadrul primariei comunei , Consiliului Local si institutiilor publice, incalcari savarsite cu ocazia exercitarii atributiilor legale.
Art. 23 -(1) Reclamarea ori sesizarea incalcari legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei decizionale constituie avertizare in interes public.
(2) Constituie inca1cari ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei decizionale, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, urmatoarele:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie,
infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor;
d) inca1carea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) incalcarea legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
g) inca1carea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
h) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
i) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
j) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
k) adoptarea / emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
I) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, si institutiilor publice din competenta Consiliului Local;
m) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.CAPITOLUL V.
DISPOZITII DE ORDINE INTERIOARA
PROTECTIA,IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA


Art.24. Institutia publica are obligatia sa ia masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii functionarilor publici si al salariatilor.Primarul va stabili ,in conformitate cu normele de protectia muncii,ca prin bugetul adoptat sa se aloce sumele necesare pentru asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca , apararea vietii,integritatii corporale si sanatatii angajatilor.                                           
Art.25. Pentru asigurarea protectiei corespunzatoare a functionarilor publici si salariatilor in procesul muncii ,primarul are obligatia de a asigura:
a) verificarea periodica a instalatiei electrice
b) efectuarea instructajelor periodice de protectia muncii.
Art.26. Atat functionarii numiti in functie cat si salariatii incadrati cu contract individual de munca au urmatoarele obligatii:
a) sa cunosca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie,igiena si        securitatea in munca in cadrul unitatii ;
b) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca,astfel incat sa nu se expuna la pericole de accident sau sa deranjeze activitatea colegilor ;
c) sa utilizeze mijloacele de protectie si igiena aflate in dotare  corespunzator scopului pentru care au fost acordate si sa le intretina intr­-o perfecta stare de utilizare ;
d) sa anunte in cel mai scurt timp cand observa o defectiune la instalatia electrica sau orice alte defectiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau incendii.
Art.27. Institutia publica are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.
Art. 28.Partile se obliga sa depuna orice efort ce va fi necesar pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop imbunatatirea continua a conditiilor de munca.
Art.29.Personalul din aparatul propriu de specialitate are obligatia de a efectua periodic, controlul medical,impus de prevederile legale in materie.

OBLIGATII ALE AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Art.30. Pentru asigurarea climatului de ordine si disciplina care sa permita desfasurarea in conditii optime a activitatii salariatilor primariei comunei Munteni-Buzau , judetul Ialomita,conducerea acesteia are urmatoarele obligatii:
a)sa cunoasca munca salariatilor institutiei,stabilind fiecaruia locul de munca,atributiile conform fisei postului,in raport cu capacitatea si pregatirea sa, in vederea cresterii calitatii serviciilor publice ;
b)sa puna la dispozitia salariatilor , potrivit specificului muncii lor mijloacele necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu , asigurand fiecaruia cele mai bune conditii de munca desfasurarea activitatii ;
c)sa sprijine si sa dezvolte initiativa si puterea creatoare a salariatilor,tinand
seama de propunerile si sugestiile acestora in vederea indeplinirii sarcinilor ce le revin ;
d) sa urmareasca intarirea disciplinei in munca, sa controleze activitatea salariatilor si a modului de indeplinire a atributiilor din fisa postului,luand masuri pentru lichidarea lipsurilor si sactionarea abaterilor ;
e) sa organizeze trimiterea la cursuri de perfectionare si pregatire profesionala a salariatilor,pe domenii de activitate specifice, asigurand egalitatea de sanse, cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica;
f) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine ;
g) sa consulte cu sindicatul sau dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora ;
h) sa acorde personalului toate drepturile ce decurg din lege si din contractele individuale de munca ;
i) sa comunice periodic angajatilor situatia economica si financiara a unitatii;
j) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa,precum si sa retina si sa vizeze contributiile si impozitele datorate de catre angajati in conditiile legii ;
k) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opreze inregistrarile prevazute in lege;
l) sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de angajat a solicitantului ;                                                
m) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor;
n) sa intocmeasca dosarul profesional pentru fiecare functionar public,asumandu-si responsabilitatea pentru intocmirea si actualizarea acestuia;
o) la solicitarea functionarului public,autoritatea este obligata sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in specialitate si in functia publica.

OBLIGATII ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI, RESPECTIV ALE SALARIATILOR CONTRACTUALI

Art.31.Salariatii din cadrul primariei comunei Munteni-Buzau, judetul Ialomita au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte programul de lucru stabilit ;
b) a nu paraseasca locul de munca in timpul programului,fara aprobare ;
c) sa execute intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin prin fisa postului;
d) sa respecte Constitutia si sa cunoasca dispozitiile Legii nr.188/1999 republicata , privind Statutul functionarilor publici, Legii nr.215/2001 privind admnistratia publica locala , republicata, modificata si completata , Legii nr. 53/2001-Codul muncii , Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007 si Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutile publice, precum si orice alte acte cu caracter normartiv referitoare la activitatea ce o indeplinesc, conformandu-se acestora si respectand toate dispozitiile legale in vigoare;
e) sa respecte normele privind protectia muncii si cele de prevenirea incendiilor;
f ) sa instiinteze in timp util seful ierarhic despre existenta neregulilor, abaterilor, greutatilor sau lipsurilor constatate in indeplinirea atributiilor de serviciu si sa propuna masuri pentru inlaturarea si respectiv,prevenirea unor asemenea situatii ;
g) sa manifeste preocupare in domeniul perfectionarii si pregatirii profesionale ;
h) sa apere integritatea patrimoniului institutiei,propunand masuri pentru evitarea sau dupa caz,luand masurile necesare pentru limitarea acestor pagube;
i) sa se conformeze dispozitiilor legale,privind restrangerea exercitiului unor drepturi,datorita naturii functiilor publice detinute;
j) sa apere in mod loial prestigiul institutiei in care isi desfasoara activitatea asigurand un serviciu public de calitate,in beneficiul cetatenilor , bazat pe respect si amabilitate;
k) sa respecte cu demnitate functia publica detinuta si sa nu se lase influentati de considerente personale sau de popularitate;
l)  nu aduca atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor aspecte ale vietii private sau formularea unor sesizari sau plangerii calomnioase;
m) sa elimine orice forma de discriminare in ceea ce priveste nationalitatea, convingerile religioase si politice,starea materiala,sanatate,varsta sau sexul ;
n) sa asigure potrivit atributiilor care le revin folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale;
o) sa presteze,in situatia ca este numit,activitatea de permanenta ;
p) sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in cadrul institutiei.
Art.32. Salariatilor din cadrul primariei comunei Munteni-Buzau, judetul Ialomita le este interzis:
a) sa savarseasca acte de natura a pune in primejdie siguranta institutiei, a salariatilor sau a propriei persoane ;
b) sa accepte pentru ei sau pentru altii ,in considerarea situatiei lor oficiale,daruri sau alte avantaje ;
c) sa scoata documente de orice natura din cadrul institutiei pentru a fi folosite in interes personal sau pentru a le instraina ;
d) sa scoata din cadrul unitatii prin orice mijloace,bunuri si alte materiale apartinand institutiei,fara acte insotitoare legale;
e) sa primeasca cereri si petitii a caror rezolvare nu este de competenta lor si care nu Ie sunt repartizate pe cale oficiala, ori sa intervina in rezolvarea acestor cereri;
f) sa particpe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice ;
g) sa fumizeze sprijin logistic candidatlor la functiile de demnitate publica;
h) sa fie mandatarul unei persoane in ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia pe care o indeplineste.

D. DREPTURI ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI RESPECTIV, ALE SALARIATILOR CONTRACTUALI

Art.33.Functionarii publici , respectiv salariatii contractuali au in principal urmatoarele drepturi:
a) dreptu  la salarizare pentru munca depusa ;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal ;
c) dreptul la concediu de odihna anual,concedii medicale si la alte concedii in conformitate cu prevederile in vigoare.Functionarii publici primesc in conditiile  indemnizatia de concediu ; 
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament ;
e ) dreptul la demnitate in munca;
f ) dreptul la securitate si sanatate in munca ;
g) dreptul de acces la formarea profesionala ;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a
mediului de munca ;
j) dreptul la protectie in caz de concediere ;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala ;
l) dreptul de a participa la actiuni colective ;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat ;
n) functionarilor publici le este recunoscut dreptulla greva,in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public;
o) salariatii contractuali au dreptul la greva in conditiile legii;
p) le este recunoscut dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala in conditiile legii.

COMISIA PARITARA

Art. 34. Comisia paritara este consultata in urmatoarele situatii :
a) la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii angajatilor aparatului propriu al primarului comunei;
b) la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor
publici ,daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare ;
c) la stabilirea programului de lucru de catre primarul localitatii;
d) alte situatii prevazute de lege.

COMISIA DE DISCIPLINA

Art.35 Comisia de disciplina este o structura deliberativa, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, care are competenta de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz , constituita in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina .
Art.36.Comisia de disciplina are in principal urmatoarele atributii;
a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege sau clasarea sesizarii , atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare ;
c) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare in
situatia introducerii contestatie ;
d)intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata.

Art.37 .Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public,daca legea nu prevede altfel.
Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris sub sanctiunea nulitatii.Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces verbal.
Art.38.Cercetarea prealabila in cazul personalului contractual se realizeaza de catre reprezentantul primariei imputenicit in acest scop.
Art.39 Salariatul va fi convocat in scris precizandu-i-se data,ora si locul intrevederii.
Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentioneaza in procesul- verbal si nu impiedica desfasurarea cercetarii administrative.
Art.40.Aplicarea sanctiunii disciplinare se face printr-o dispozitie a primarului emisa in scris,in forma si teremenele prevazute de legislatia in vigoare.


ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE.

Art.41. Incalcarea de catre persoanele angajate in aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzau , cu vinovatie , a indatoririlor de serviciu sau a Regulamentului de Ordine Interioara atrage raspunderea lor disciplinara, contraventionala, civila sau penal a dupa caz, in conditiile legii.
Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.Faptele care sunt considerate abateri disciplinare precum si sanctiunile aplicabile sunt reglementate de StatutI functionarilor publici.
Art.42. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica institutia publica in cazul in care salariatul angajat prin contract individual de munca savarseste o abatere disciplinara sunt cele prevazute de Codul Muncii cu respectarea conditiilor impuse de actul normativ mentionat.
.La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare,imprejurarile in care a fost savarsita,gradul de vinovatie si consecintele abaterii,comportarea general a in timpul serviciului a functionarului public sau a salariatului dupa caz,precum si existenta in antecedentele acestora a altor sanctiuni disciplinare.
Art.43.Constituie abatere disciplinara savarsita de functionarii publici:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru ;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu ;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri , incompatibilitati , conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.
Art.44. Sanctiunile disciplinare sunt :
a)  mustrare scrisa ;
b)  diminuareea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c)  suspendarea dreptului de avansare in gradele salarizare sau dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d)   retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an ;
e)  destituirea din functia publica.
Art.45.Sanctiunile aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca in cazul savarsirii de abateri disciplinare sunt :
a) avertisment scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi    10 zile lucratoare ;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe durata de 1-3 luni cu 5-10% ;
e) reducerea salariului de baza si , dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% ;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Art.46.La inregistrarea a trei absente nemotivate de catre personalul cu statut de functionari publici se trece la destituirea din functie,conform art.70 alin.3 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici.
Art.47. La inregistrarea a trei absente nemotivate de catre personalul contractual din cadrul institutiei se va aplica sanctiunea concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului conform art.61 lit.a din Legea 53/2003 Codul Muncii.
Art.48. Masurile mentionate vor fi aplicabile dupa comunicarea la domiciliu,prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, a unei somatii pentru motivarea absentelor si incheierea unui proces verbal in cazul refuzului de a raspunde in scris la acesta.

Programul de activitate

Art. 49.  –(1)  Programul de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzau este de 40 ore pe sapatamana .
Orarul zilnic de desfasurare a programului pentru functionarii publici si personalul contractual este ora 8,00-12,00 si 13,00 - 17,00.
Orarul zilnic de desfasurare a programului de lucru al angajatilor aparatului de specialitate, poate fi modificat prin dispozitie a primarului , in situatii justificate.
In cazul inregistrarii unor temperaturi extreme, se vor aplica prevederile legale in materie.

(2)  Programul audientelor
Primar:     Marti        ora 10,00 -12,00   
Viceprimar:     Luni         ora 10,00-12,00       
Secretar:     Miercuri     ora 10,00-12,00        

Art. 50. Evidenta prezentei la program si a orelor prestate peste durata programului de lucru, se asigura prin semnatura la sosire si la plecare , zilnic , a salariatului in condica de prezenta. Absenta repetata a semnaturilor de sosire si / sau plecare de la serviciu se asimileaza cu abaterea disciplinara prevazuta de art. 77 -(2), lit. d) din Legea nr. 188 / 1999 , republicata in anul 2007 , se sanctioneaza in consecinta si se inscrie in dosarul profesional al functionarului public, formularul H .
Art. 51 .Corespondenta adresata primariei comunei Munteni-Buzau , Consiliului Local
Munteni-Buzau , primarului localitatii, se inregistreaza in registrul general de intrare - iesire , care se tine de referentul cu starea civila si relatiile cu publicul coordonat de secretarul comunei si, pe baza repartizarii facute de primar  se preda sub semnatura personalului de specialitate , in vederea rezolvarii acesteia.
Corespondenta adresata de primaria comunei Munteni-Buzau altor autoritati, institutiil ori servicii publice, altor persoane juridice , precum si persoanelor fizice, se semneaza de primarul localitatii sau, in lipsa acestuia , de viceprimar .
Art. 52 . Prevederile prezentului regulament se completeaza cu reglementarile legale in materie.

Almanahul Comunei Munteni-Buzău