Regulament de Ordine Interioara

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL PRIMĂRIEI COMUNEI MUNTENI-BUZĂU, JUDEŢUL IALOMIŢA 

  
aprobat prin HCL nr.48/10.12.2010  

 

CAP. I - DISPOZIŢII GENERALE  

Art.1 Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,  constituie Primăria comunei Munteni-Buzău , judeţul Ialomiţa.  

Art.2 Primăria este o structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îdeplinire hotărârile Consiliului Local Munteni-Buzău şi dispoziţiile primarului , domnul  Soare Gheorghe, soluţionând problemele curente ale comunităţii locale.  

Art.3(a) Primarul comunei Munteni-Buzău este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce , coordonează şi controlează. Exercită atribuţiile stipulate în Legea 215/2001-Legea administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum  

şi sarcinile date de Consiliul Local .  

(b) Primarul poate delega din atribuţiile sale viceprimarului;- viceprimarul este, în condiţiile legii, subordonat primarului şi înlocuitor de drept al acestuia ori de câte ori este nevoie.  

(c) Secretarul comunei Munteni-Buzău , este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. Atribuţiile secretarului sunt cele prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4 Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, organigrama, ştatul de funcţiii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzău , judeţul Ialomiţa.  

Art.5 (1) Personalul aparatului de specialitate al primarului este format din funcţionari publici şi personal contractual.  

(2) Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Statutului funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normelor de conduită profesională aplicabile funcţionarilor  publici, reglementate de Codul de conduită a funcţionarilor publici - Legea nr.7/2004.  

(3) Personalul contractual este format din ocupanţii posturilor a căror atribuţii de serviciu se concretizează în activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, precum şi alte categorii de atribuţii care nu implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii (Legea nr.53/2003) şi completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar, se supune normelor de conduită profesională prevazute de Codul de conduită a personalului contractual din autorităţi şi instituţii publice – Legea nr.477/2004.  

(4) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, sunt următoarele:  

.supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public; asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; profesionalismul; imparţialitatea şi independenţa; integritatea morală; libertatea gândirii şi a exprimării; cinstea şi corectitudinea; deschiderea şi transparenţa.  

Art.6 Numirea şi eliberarea din funcţie , în condiţiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al primarului , se face de către primar, prin dispoziţie.  

Art.7 Primăria comunei Munteni-Buzău îşi are sediul în comuna Munteni-Buzău , strada Primăriei , nr. 116 , judeţul Ialomiţa .  

CAP. II. - ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZĂU, JUDEŢUL IALOMIŢA  

Art.8 (1) Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente funcţionale a caror conducere este asigurată de către primar, viceprimar şi secretar, potrivit organigramei avizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi aprobate de Consiliul Local Munteni-Buzău .  

(2) Conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii curente a personalului din cadrul compartimentelor funcţionale este asigurată de către funcţionarii de conducere, secretar,  numit în condiţiile legii , primar şi viceprimar .  

CAP.III.PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR   FUNCŢIONALE DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MUNTENI-BUZĂU , JUDEŢUL IALOMIŢA  

Art.9 Compartiment asistenţă socială şi autoritate tutelară, în subordinea directă a secretarului comunei  şi în coordonarea Consiliului Local Munteni-Buzău, format din:  

- un post de funcţionar public de execuţie, inspector, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, gradaţia 3, nivelul studiilor - SSD, post ocupat de doamna Lupu Mihaela.  

-23 posturi de personal contractual, asistenţi  personali, având studii medii .  

Compartimentul asistenţă socială şi autoritate tutelară are urmatoarele atribuţii principale :  

 •   monitorizează şi analizează situaţia copiilor de pe raza comunei Munteni-Buzău , respectarea şi realizarea drepturilor lor.
  •  identifică copiii aflaţi în dificultate, întocmeşte documentaţia necesară pentru stabilirea unor măsuri speciale pentru aceştia .  
  •  realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului .  
  •  asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei , în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin .  
  •  realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială privind alocaţiile complementare şi de susţinere , precum şi venitul minim garantat.  
  •  asigură întocmirea dosarelor privind stabilirea acordării indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului , a stimulentelor lunare şi a alocaţiei de stat pentru copii . 
  •  asigură întocmirea dosarelor de acordare a ajutorului social şi stabileşte sumele pentru fiecare în parte , conform legii. 
  •  efectuează anchete sociale la cererea organelor abilitate . 
  •  organizează şi răspunde de plasarea persoanelor defavorizate în centrele special amenajate . 
  •  asigură întocmirea dosarelor de ajutor de încălzire pentru venitul minim garantat , conform Legii 416/2001 , cu modificările şi completările ulterioare , precum şi întocmirea dosarelor de ajutor de încălzire , altele decât cele prevăzute de Legea 416/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. 
  •  asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia , 
  •  se ocupă lunar de livrarea de lapte praf , precum şi de livrarea de alimente persoanelor defavorizate . 
  •  răspunde, potrivit legii, având obligaţia să se conformeze, potrivit funcţiei pe care o deţine, păstrând secretul de serviciu şi confidenţialitatea; 
  •  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de primar;  

Art.10 Compartimentul juridic este asigurat de  secretarul comunei Munteni-Buzău, domnul Popa Gheorghe  

Compartimentul juridic are următoarele atribuţii principale  

 •   colaborează cu primarul comunei în pregătirea şedinţelor de consiliu . 
 •   reprezintă interesele Primăriei în relaţiile cu terţii , pregăteşte toate materialele necesare proceselor de pe rolul instanţelor şi răspunde de corectitudinea acestora ; 
 •   asigură primirea informaţiilor de interes public solicitate în scris sau verbal de către orice cetăţean al comunei în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 ; 
 •   întocmeşte toate procesele verbale ale comisiei de fond funciar şi ţine legătura cu Prefectura Ialomiţa, pentru depunerea şi punerea în aplicare a acestora . 
 •   promovează căile de atac ordinare şi extraordinare în cauzele ce privesc Primarul şi Consiliul Local din Dispoziţia Primarului , 
 •   întocmeşte avizele de funcţionare pentru societăţile comerciale de pe raza comunei Munteni-Buzău şi răspunde de corectitudinea lor . 
 •  prezintăîn scris puncte de vedere şi le prezintă primarului sau Consiliul Local, pentru luarea de decizi ;  

avizează şi analizează din punct de vedere juridic toate contractele incheiate de Primăria comunei Munteni-Buzău şi situaţiile Primăriei comunei Munteni-Buzău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare . 

întocmeşte dosarele de executare silită la propunerea agenţilor fiscali şi le predă contabilului şef pentru executare .  

Art.11 Compartiment stare civilă, în subordinea directă a secretarului comunei Munteni-Buzău, cu următoarea componenţă :  

-un post de personal contractual, referent, gradaţia 2, treapta de salarizare 2, nivelul studiilor – medii- ocupat de doamna Chelboiu Elena-Diana .  

Compartimentul stare civilă are urmatoarele atribuţii principale  

 •   înregistrează actele de naştere , căsătorie ,deces şi eliberează certificatelele de stare civilă în urma acestor înregistrări . 
 •   întocmeşte şi opereză menţiunile la actele întocmite , precum şi cele primite de la alte localităţi şi trimite comunicări pentru operarea în exemplarul II la Consiliul Judeţean Ialomiţa . 
 •   execută şi păstrează operaţiunile în registrul intrare-ieşire al stării civile de care răspunde . 
 •   ţine evidenţa tuturor datelor şi actelor de stare civilă şi eliberează la cererea persoanelor îndreptăţite duplicate , copii sau extrase de pe acestea . 
 •   comunică  organelor abilitate orice modificare intervenită în actele de stare civilă aflate în păstrare la Primăria Munteni-Buzău, prin completarea de menţiuni . 
 •   întocmeşte buletinele statistice de naştere , căsătorie şi deces şi le comunică Consiliului Judeţean Ialomiţa–Direcţia Statistică . 
 •   întocmeşte dosarele de transcriere ale actelor de naştere , căsătorie şi deces pe care le predă spre avizare la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei,  Ialomiţa. 
 •   întocmeşte situaţia centralizatoare a decedaţilor şi a cărţilor de identitate ale acestora pe care o predă lunar, până la data de 5. la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei. Slobozia. 
 •   operează în registrele de căsătorie hotărârile de divorţ rămase definitive şi irevocabile, comunicate de către instanţele judecătoreşti. 
 •   asigură securitatea certificatelor de stare civilă şi trece seria fiecărui duplicat în registrul de certificate . 
 •   completează, eliberează şi actualizează livretele de familie şi ţine evidenţa acestora , fiecare livret fiind trecut în registrul de livrete de familie . 
 •   completează toate actele de căsătorie, pregăteşte şi oficiază căsătoriile.
 •   întocmeşte rectificările pe marginea actelor de stare civilă la cererea persoanelor, sau din oficiu, ale căror acte au fost înregistrate eronat , în baza dispoziţiei primarului localităţii Munteni-Buzău . 

Art.12. Activitatea de resurse umane, este asigurat de  secretarul comunei Munteni-Buzău, dl.Popa Gheorghe.  

Art.13. Compartiment biblioteca , cultură şi activităţi pentru tineret, în subordinea directă a viceprimarului comunei Munteni-Buzău, cu următoarea componenţă ; 

- un post de bibliotecar, grad IA, gradaţia V, nivelul studiilor – superioare, post ocupat de doamna Badea Mariana .  

Bibbliotecara are următoarele atribuţii principale :  

 •   verificarea stocului şi a actelor însoţitoare în cazul când nu se face procurarea de cărţi şi ştampilarea acestora. 
 •   înregistrarea tuturor cărţilor intrate în bibliotecă prin cumpărare şi donaţii şi înscrierea numărului de inventar pe fiecare carte; 
 •   redactarea fişelor topografice şi a fişei de evidenţă cu înscrierea numărului de inventar; 
 •   efectuarea operaţiunilor în registrul de inventar în cazul primirii de cărţi plătite de cititori,cărţi depăşite moral sau schimb între biblioteci; 
 •   organizarea colecţiilor la raftul liber; 
 •   supraveghează sala pentru a preveni sustragerile de publicaţii; 
 •   nu părăseşte nemotivat sala bibliotecii în timpul serviciului; 
 •   întocmeşte formalităţile pentru recuperarea publicaţiilor de la cititorii restanţieri; 
 •   verifică starea cărţilor la înapoierea acestora de către cititori; 
 •   participă la activităţi culturale organizate în cadrul Căminului Cultural; 
 •   manifestă o atitudine civilizată faţă de cititori; 
 •   reprezintă biblioteca în relaţiile oficiale , profesionale ca instituţii şi alte autorităţi publice cu asociaţia profesională a bibliotecarilor, cu alte organizaţii. 
 •   respectă programul de lucru; 
 •   are obligaţia să respecte în permanenţă toate regulile de protecţie şi securitate a muncii, să ia parte lunar la instructajul care se face pe această linie. 
 •   în permanenţă va avea respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei. 
 •   îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de primar ori de Consiliul Local. 
 •   administrează în bune condiţii clădirea Căminului Cultural împreună cu bunurile de inventar aflate în dotare 
 •   se ocupă de organizarea activităţii cultural -artistice în cadrul Căminului Cultural Munteni-Buzău şi comunică periodic Consiliului Local despre realizarea acestor activităţi. 
 •   organizează acţiuni culturale împreună cu cadrele didactice din şcolile şi grădiniţele comunei . 
 •   reprezintă Căminul Cultural în relaţiile cu instituţiile de cultură la nivel judeţean şi naţional , participă la întrunirile organizate de acestea 
 •   ţine în permanenţă un registru cu evidenţa tuturor activităţilor culturale , artistice şi educative ce se desfăşoară la Căminul Cultural . 

Art.14. Compartiment  Registru Agricol,  în subordinea directă a secretarului comunei Munteni-Buzău cu următoarea componenţă :  

- un post de funcţionar public de execuţie , referent ,  grad profesional superior , treapta 1de salarizare, gradaţia 5, nivelul studiilor –medii,  ocupat de doamna Neagu Ileana .  

 Agentul Agricol  are următoarele atribuţii principale :  

 •   completează sub îndrumarea secretarului, registrul agricol pe baza prevederilor Legii 68/1991 privind registrul agricol şi normele tehnice date în aplicarea acesteia , la datele şi perioadele stabilite şi răspunde pentru corectitudinea lor. 
 •   în colaborare cu celelalte compartimente ale aparatului propriu efectuează controale cu privire la modul în care deţinătorii de animale respectă obligaţiile stabilite prin actele normative în vigoare şi hotărârile Consiliului Local . 
 •   evidenţiază în registrul agricol mişcarea efectivelor de animale de la gospodăriile populaţiei în aplicarea prevederilor Decretului nr. 94/1983, executând periodic –prin sondaje- controale la aceste gospodării privind situaţia efectivelor de animale . 
 •   participă la efectuarea recensământului animalelor domestice . 
 •   întocmeşte referate la cererile cetăţenilor cu datele ce rezultă din registrul agricol 
 •   întocmeşte şi eliberează la cererea cetăţenilor , cu respectarea prevederilor legale, adeverirea proprietăţii animalelor, efectuează în registrul agricol de evidenţă operaţiunile de transcriere a dreptului de proprietate asupra animalului în caz de vânzare-cumpărare sau contractare cu unităţile de stat. 
 •   întocmeşte procese verbale la cererile adresate pentru registrul agricol, în timp util , în vederea eliberării carnetelor de producător . 
 •   întocmeşte certificatele de producător agricol pe baza datelor din registrul agricol comunal şi ţine evidenţa eliberării acestora. 
 •   participă la evaluarea pagubelor din care se produc în culturi, păşuni şi izlazuri proprietatea unităţilor de pe raza comunei precum şi la gospodăriile populaţiei. 
 •   ţine evidenţa mişcărilor efectivelor de animale şi păsări existente la unităţile proprii ale consiliului a celor din gospodăriile populaţiei şi a agenţilor de pe raza comunei. 
 •   întocmeşte şi răspunde de trimiterea dărilor de seamă statistice pe linie de agricultură atât pentru unităţile economice din teritoriu cât şi din sectorul particular. 
 •   efectuează cu aprobarea secretarului primăriei operaţiunile în registrul agricol şi cadastral, deschide partide noi , completări , adăugiri, modificări de orice fel pe baza documentelor oficiale prezentate. 
 •   răspunde şi efectuează toate înscrisurile în registrul agricol din actele întocmite în baza Legii 18/1991 republicată , Legii 1/2000 (procese verbale de punere în posesie, titluri de proprietate , acte partaj, vânzări-cumpărări, donaţii, schimburi terenuri, contracte arendă terenuri). 
 •   asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei privind funcţionarea registrului agricol , 
 •   împreună cu viceprimarul şi referentul de specialitate cadastru-topo, întocmeşte şi modifică periodic Anexele 16 si 17 la Legea 18/1991 republicată şi modificată. 
 •   colaborează împreună cu inginerul de la Camera Agricolă şi medicul veterinar din teritoriu pentru aplicarea actelor normative ce privesc activitatea din agricultură. 
 •   eliberează adeverinţe cu datele din registrele de evidenţă ale CAP privind vechimea în muncă. 
 •   participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne; 
 •   constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora; 
 •   constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac  parte din domeniul public sau privat; 
 •   delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al comunei; 
 •   urmăreşte modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora; 
 •   furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol; 
 •   acordă consultanţă agricolă, urmăreşte aplicarea tehnologiilor adecvate şi ia măsuri de protecţie fitosanitară; 

Art.15.Compartimentul Urbanism,Amenajarea Teritoriului,în subordinea directă a viceprimarului cu următoarea componenţă: 

   -un post de  funcţionar public de execuţie, referent, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, nivelul studiilor-medii, ocupat de doamna Dogaru Virginia. 

     Tehnicianul cu urbanismul are urmatoarele atribuţii principale : 

 •   primeşte şi verifică documentaţia necesară eliberării certificatelor de urbanism , autorizaţii de construire şi desfiinţare pentru intravilanul comunei Munteni-Buzău şi le înaintează spre avizare Comisiei de Urbanism 
 •   întocmeşte certificate de urbanism , autorizaţii de construire şi desfiinţare după avizarea Comisiei de Urbanism , precum şi recepţii finale pentru intravilanul comunei . 
 •   efectuează activitate de verificare şi informare privind modificările şi completările Legii 50/ 1991 republicată şi modificată pentru intravilanul comunei Munteni-Buzău . 
 •   urmăreşte şi semnează procesele verbale de recepţie pentru lucrările care se execută privind salubrizarea , înfrumuseţarea pentru comuna Munteni-Buzău. 
 •   întocmeşte documentaţia necesară desfăşurării licitaţiilor privind inchirierea şi concesionarea terenurilor proprietatea Consiliului Local  Munteni-Buzău . 
 •   execută lucrări pregătitoare şi face propuneri privind sistematizarea şi urbanizarea  unităţii administrativ teritoriale de care răspunde. 
 •   efectuează activitate de control privind HCL date pentru respectarea domeniului privat şi public al Consiliului Local şi întocmeşte procese verbale de constatare şi sanctionare a contravenţiilor . 
 •   răspunde de păstrarea secretului de serviciu şi profesional, precum şi de confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea biroului . 
 •   organizează şi întocmeşte baza de date a biroului , în vederea întocmirii băncii de date compiuterizate . 
 •   urmăreşte protecţia mediului , echiparea tehnico-edilitară de pe teritoriul administrativ al comunei ; urmăreşte realizarea investiţiilor social culturale şi a lucrărilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energetică şi de electificare a comunei. 
 •   face propuneri pentru denumirea de străzi a comunei . 
 •   identifică în teren şi face propuneri de intrare în legalitate a imobilelor - case deţinute fără acte de proprietate . 
 •   ţine evidenţa tuturor evenimentelor( construcţii , mişcări parcelare) pentru extravilanul comunei . 
 •   va răspunde de corespondenţa compartimentului de urbanism , de asemenea se va ocupa de informările către cetăţeni şi diversele cereri ale acestora . 
 •   se îngrijeşte şi răspunde de obţinerea avizelor pentru întocmirea şi aprobarea PUG şi PUD a localităţii . Răspunde de întocmirea PUD şi PUZ pentru terenurile intravilane şi obţine avizele necesare aprobării acestora de către Consiliul Local. 
 •   întocmeşte avizele solicitate de Consiliul Judeţean pentru construcţiile situate în extravilanul comunei Munteni-Buzău. 
 •   întocmeşte şi asigură transmiterea şi afişarea rapoartelor statistice lunare , trimestriale , semestriale , anuale privind certificatele de urbanism şi autorizaţii de construire , desfiinţare emise pe teritoriul comunei. 
 •   răspunde de îndosarierea , numerotarea şi arhivarea documentelor  din cadrul biroului . 
 •   urmăreşte regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor pe baza declaraţiilor înregistrate pentru zona de care răspunde . 
 •   participă la recepţia construcţiilor autorizate în baza înştiinţărilor transmise la primărie de titularii autorizaţiilor din comuna Munteni-Buzău.  
 •   face  parte din comisia de negociere a terenurilor concesionate precum şi din comisia de reconstituire a dreptului de proprietate constituită în baza Legii nr.247/2005 . 
 •   ţine evidenţa concesiunilor existente în vederea obţinerii acordurilor de intabulare , numere cadastrale . 

Art.16. Compartimentul Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgenţăîn subordinea directă a primarului şi viceprimarului comunei Munteni-Buzău, cu următoarea componenţă : 

un post personal contractual, referent – inspector III, situaţii de urgenţă, treapta II de salarizare, gradaţia 4, nivelul studiilor – medii, ocupat de domnul  Anton Teodor.  

Inspectorul S.V.S.U. Munteni-Buzău, are urmatoarele atribuţii principale: 

 • răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilită la nivelul comunei Munteni-Buzău, potrivit normelor legale în vigoare, precum şi de activitatea Serviciului Public de Pompieri Civili ; 
 • conduce intervenţia Serviciului la incendii, calamităti naturale şi catastrofe ; 
 • atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice ; 
 • răspunde de informarea cetăţenilor localităţii, prin mijloace puse la dispoziţie de primar ; 
 • supraveghează unele activităţi cu public numeros, de natură religioasă, cultural- sportive sau distractive, sărbători tradiţionale ; 
 • întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii Serviciului  de Intervenţii la nivelul localităţii, conform prevederilor legale şi le supune spre aprobare Consiliului Local Munteni-Buzău ; 
 • răspunde în faţa primarului şi a Consiliului local de activitatea desfăşurată la nivelul localităţii ; 
 • propune primarului şi Consiliului Local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul localităţii şi a activităţii Serviciului Public de Pompieri Civili ; 
 • elaborează tematică de instruire a membrilor Serviciului Public de Pompieri Civili şi efectuează instruirea P.S.I , a angajaţilor din aparatul administrativ al Primăriei Munteni-Buzău ; 
 • acordă asistenţă tehnică de specialitate, conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ; 
 • urmăreşte  procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de incendiu ; 
 • participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor ( controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri), organizate de Inspectoratul Situaţii de Urgenţă « Barbu Catargiu » al judeţului Ialomiţa – Detaşamentul de Pompieri Slobozia ; 
 • participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar, materializate prin borne ; 
 • efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie, pe amplasamentele stabilite de Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ;  
 • îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de primarul şi viceprimarul localităţii. 

Art.17. Compartiment Financiar-contabil Impozite şi Taxe, în subordinea directă a primarului comunei  Munteni-Buzău, cu următoarea componenţă :  

- un post de funcţionar public de execuţie , inspector contabil, grad profesional principal , treapta 1 de salarizare , gradaţia 4, nivelul studiilor –superioare, ocupat de domnul Stoica Ion  

- un post de funcţionar public de execuţie , referent contabil, grad profesional  superior , treapta 1 de salarizare, gradaţia 5 , nivelul studiilor –medii, ocupat de doamna Hornea Elena .  

- un post de funcţionar public de execuţie , inspector operator rol ,  grad profesional principl, treapta 1 de salarizare, gradaţia 4 , nivelul studiilor –superior,  ocupat de doamna Tronaru Elena - un post de funcţionar public de execuţie , inspector  casier, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradaţia 2 , nivelul studiilor –superior, ocupat de doamna Stanciu Georgeta.  

Compartimentul Financiar-contabil Impozite şi Taxe are urmatoarele atribuţii principale :  

 •   Înregistrează în evidenţa contabilă în partida dublă pe capitole şi articole bugetare cheltuielile aferente conturilor instituţiei . 
 •   Întocmeşte contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local 
 • Urmăreşte extrasele pentru conturile de cheltuieli şi le îndosariază lunar .  
 • Întocmeşte declaraţiile către CAS , SĂNĂTATE , ŞOMAJ.  
 • Ţine evidenţa şi urmăreşte mijloacele fixe şi obiectele de inventar .  
 • Întocmeşte listele de inventar ale domeniului public şi privat .  
 • Întocmeşte notele contabile cu privire la impozit şi vărsămintele aferente salariilor .  
 • Urmăreşte din punct de vedere financiar-contabil contractele încheiate de Comisia de Achiziţii Publice din cadrul primăriei .  
 • Întocmeşte situaţiile cerute de instituţiile faţă de care suntem subordonaţi .  
 • Efectuează plăţi prin OP şi CEC .  
 • Întocmeşte ordinele de plată pentru toate facturile instituţiei  
 • Intocmeşte cererile de admitere şi deschidere la finanţare pentru obiectivele de investiţii .  
 • Preia, deţine şi asigură evidenţa dosarelor , borderourilor debit-încasări ,impozit pe teren şi clădiri pentru persoane juridice.  
 • Calculează impozitele şi taxele locale pentru persoanele juridice în timp util şi înaintează adrese de înştiinţare societăţilor debitoare .  
 • Emite borderouri de debite pentru persoane juridice în baza declaraţiilor acestora.  
 • Emite borderouri de scăderi debite pentru persoane juridice având la bază referatul aprobat de conducatorul unităţii .  
 • Întocmeşte şi eliberează certificate fiscale pentru persoane juridice .  
 • Urmăreşte veniturile persoanelor juridice şi prezintă lunar conducerii şi ori de câte ori se impune situaţia acestor venituri.  
 • Calculează majorările de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor legale.  
 • Informează compartimentul juridic despre contribuabilii înscrişi în evidenţa specială a insolvabililor şi urmăreşte permanent starea de insolvabilitate a acestora .  
 • Predă agentului fiscal înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere după ce au fost efctuate operaţiuni de debitare -registrele de rol unic - şi în registrele de evidenţă a veniturilor , pentru înmânarea acestora contribuabililor , sub semnatură, pe dovezile de predare –primire .  
 • Întocmeşte statele de plată pentru salarii pentru administraţie şi cultură .  
 •   Întocmeşte balanţele contabile pe bugetul local , autofinanţare , proiecte phare . 
 •   Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli cu rectificările în sintetic şi pe fiecare autoritate în parte : executiv , învăţământ , cultură , gospodărire comunală . 
 •   Efectuază controlul financiar preventiv pentru avizarea la plată a tuturor documentelor 
 •   Lunar, întocmeşte situaţia privind monitorizarea salariilor  pentru primărie, şcoli şi grădiniţe , situaţie pe care o predă la Trezoreria Căzăneşti . 
 •   Lunar, evidenţiază şi întocmeşte contabilitatea veniturilor care stau la baza întocmirii balanţei de venituri şi cheltuieli , iar trimestrial a bilanţului contabil. 
 •   Înregistrează cheltuileile şi veniturile în evidenţa contabilă în partida dublă pe capitole şi articole bugetare . 
 •   Va face parte din comisiile de negociere , licitaţie , recepţie lucrări , ori de câte ori conducătorul instituţiei va stabili prin dispoziţie . 
 •  Vizeazădin punct de vedere contabil toate contractele încheiate de Primăria  Munteni-Buzău . 
 •   Calculează impozitele şi taxele datorate de persoane fizice şi răspunde pentru corectitudinea întocmirii lor . 
 •   Preia, deţine şi asigură evidenţa dosarelor, borderourilor debit-scăderi, impozit pe teren şi clădiri pentru persoane fizice. 
 •   Înscrie persoanele fizice în matricolă :clădiri, teren, mijloc de transport; 
 •   Ţine evidenţa contractelor de concesiune pentru persoane fizice; 
 •   Ţine evidenţa înlesnirilor la plata acordată contribuabililor; 
 •   Emite borderouri de debite pentru persoane fizice în baza declaraţiilor acestora; 
 •   Emite borderouri de scăderi debite pentru persoane fizice având la bază referatul aprobat de conducătorul unităţii; 
 •   Efectuează lucrările privind aplicarea O.G.nr.11/1996 referitoare la creanţele bugetare şi O.G.nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare; 
 •   Identifică, pe raza comunei, persoanele ce exercită o activitate producătoare de venit sau posedă bunuri impozabile nedeclarate, luând măsuri de evidenţiere a acestora. În acest  caz, stabileşte impozitele, taxele şi răspunderea contravenţională; 
 •   Întocmeşte şi eliberează certificate de atestare fiscală  pentru persoane fizice şi rezolvă orice alte cereri repartizate de primar; 
 •   Prezintă la cerere informări privind realizarea veniturilor bugetului local precum şi aspectele constatate; 
 •   Urmăreşte veniturile; 
 •   Verifică periodic contribuabilii înscrisi în evidenţa specială a insolvabililor şi urmăreşte permanent starea de insolvabilitate pentru aceşti contribuabili; 
 •   Urmăreşte încasările trimestriale şi anuale privind execuţia impozitelor, taxelor cu debite şi fără debite, precum şi situaţiile operative lunare privind încasările realizate; 
 •   Întocmeşte înştiinţările de plată pentru amenzile persoanelor fizice. 
 •   Emite pentru sumele încasate chitanţe . 
 •   Calculează şi încasează majorările de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor legale pentru persoane fizice . 
 •   Desfăşoară activitatea de urmărire şi încasare la timp şi deplasarea la trezorerie pentru vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale , în cazul constatării abaterilor de la termenele de plată , calculează acolo unde este cazul , majorări de întârziere . 
 •   Întocmeşte înştiinţările de plată pentru sumele primite spre debitare (impozite şi taxe locale) 
 •   Asigură evidenţa nominală a debitelor şi încasărilor în extrasul de rol 
 •   Încasează impozitele şi taxele locale . 
 •   Întocmeşte borderourile de încasări . 
 •   Ridică de la Trezoreria Căzăneşti salariile asistenţilor personali , ajutor social , angajaţi , consilieri , salarii şcoală şi le distribuie acestora. 
 •   Ridică şi distribuie ajutoarele de încălzire , sprijinul financiar la constituirea familiei . 
 •   Întocmeşte registrul de casă evidenţiind încasările şi plăţile din cadrul unităţii efectuate în numerar . 

CAP.IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUŢIEI ÎN CALITATE DE ANGAJATOR  

Art. 18. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Primăria comunei Munteni-Buzău, prin primarul comunei , conducătorul administraţiei publice locale, îşi asumă următoarele drepturi:  
1. să stabilească modul de organizare şi funcţionare a instituţiei,  
2. să stabilească, prin fişa postului, cu respectarea dispoziţiilor legale, atribuţiile corespunzătoare pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual ,  
3. să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru toate categoriile de personal sau pentru o parte a acestuia sau dispoziţii cu caracter individual, sub rezerva legalităţii acestora, conform art.68 din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare  
4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu şi să monitorizeze acest fapt prin fişe de evaluare individuală anuale,    
5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corepunzătoare, conform legii, contractului de muncă sau Regulamentului de Ordine Interioară (ROI).  

Art. 19. Obligaţiile asumate de instituţia publică :  
•  să informeze personalul asupra condiţiilor de muncă şi asupra relaţiilor de subordonare, coordonare şi colaborare care privesc relaţiile de muncă şi competenţele fiecărui post,  
•  să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare normelor legale în materia dreptului muncii ,  
•  să acorde toate drepturile ce decurg din prevederile legale şi din contractul de muncă încheiat la nivel de instituţie ,  
•  să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei,  
•  să consulte comisia paritară constituită în conformitate cu prevederile legale cu privire la:  
•  stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţii publice,  
•  stabilirea oricaror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă se suportă din fonduri bugetare costurile acestora,  
•  să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii,  
•  să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege,  
•  să elibereze, la cerere, toate documentele care să ateste calitatea de salariat a solicitantului,  
•  să asigure, în limitele prevederilor legale privind transparenţa şi dreptul cetăţeanului la informaţii de interes public, confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor,  
•  să asigure fondurile necesare pentru participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională pe domenii de activitate  

Art. 20. Primarul comunei Munteni-Buzău are obligaţia de a aduce la cunoştintă personalului din cadrul aparatului de specialitate prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară şi să procedeze la aducerea acestuia la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet .    

Art.21. Drepturile şi obligaţiile unităţii prevăzute în prezentul Regulament de Ordine Interioară, se completează şi se întregesc cu prevederile reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi din jurisdicţia muncii.  

CAP.VDREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR  

Art.22. Salariatul are în principal următoarele drepturi :  
•  dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
•  dreptul la repaus zilnic şi săptamânal;  
•  dreptul la concediu de odihnă anual;  
•  dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
•  dreptul la demnitate în muncă;  
•  dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
•  dreptul la acces la informarea profesională;  
•  dreptul la informare şi consultare;  
•  dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;  
•  dreptul de a participa la acţiuni colective;  
•  dreptul de a se constitui sau de a adera la un sindicat;  

CAP.VITIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ  

Art.23. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu.  

Art.24. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  

Art.25. Programul de lucru al Primăriei Munteni-Buzău este de 8 ore în fiecare zi de luni până vineri între orele 8,00 şi 16,00.   

Art.26. Salariaţii instituţiei beneficiază de repaus săptămânal, care se acordă în 2 zile consecutive la sfârşitul de săptămână (sâmbăta şi duminica)  

Art.27. Munca prestată în afara programului de lucru este considerată muncă suplimentară.  

Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia unor lucrări urgente.  

Art.28. Munca suplimentară se compensează prin zile libere acordate în luna în care au fost effectuate orele suplimentare printr-o cerere aprobată de primarul comunei Munteni-Buzău , domnul Soare Gheorghe. 

Art.29. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

Efectuarea concediului de odihnă se face în baza unei programări,care se face pâna la sfârsitul anului calendaristic pentru anul următor, tinându-se seama de necesitatea asigurării continuării normale a activităţii şi de interesele personalului angajat al instituţiei .  

Art.30. Evidenţa prezenţei personalului instituţiei se ţine pe baza unei condici de prezenţă, care se află în biroul domnului primar al comunei Munteni-Buzău, Soare Gheorghe .  

Condica de prezenţă se verifică lunar de către primarul comunei, iar în lipsa acestuia de către viceprimarul comunei.  

CAP.VII. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI SANCŢIUNILE DISCIPLINARE  

Art.31. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor sai ori de câte ori constată ca aceştia au săvârsit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, activitatea desfăşurată şi care constă într-o acţiune sau inacţiune savârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Art.32. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul (angajatul pe bază de contract individual de muncă) savârşeşte o abatere disciplinară sunt:  

•  avertisment scris;
•  suspenderea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depasi 10 zile lucrătoare;  
•  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  
•  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  
•  reducerea salariului de bază şi/sau, după caz,  a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10 %;  
•  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.  

Art.33. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârşite de salariat, avându-se în vedere:  

•  împrejurările în care fapta a fost savârşită;
•  gradul de vinovăţie al salariatului;  
•  consecinţele abaterii disciplinare;  
•  comportarea generală în serviciu a salariatului;  
•  eventualele sarcini disciplinare suferite anterior de către acesta.  

Art.34. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre savârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârşirii faptei. 

Sub sanctiunea nulitatii absolute,nici o masura cu exceptia avertismentului scris  nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile,salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea,precizandu-se obiectul,data,ora si locul intrevederii.Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute in convocare,fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea,fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa susitna toate apararile impotriva sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare,precum si dreptul sa fie asistat,la cererea,de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.  

Art.35. Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.  

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte :  

•  întârzierea autosistematică în efectuarea lucrărilor;
•  neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  
•  absenţe nemotivate de la serviciu;  
•  nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;  
•  intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;  
•  nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest  caracter;  
•  manifestări care aduc atingerea prestigiului autorităţii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;  
•  desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  
•  refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;  
•  încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri,incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;  
•  stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.  

Art.36. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate funcţionarilor publici decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşită şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută, se consemnează într-un proces-verbal. Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice ce constitue comisii de disciplina.Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ,solicitand anularea sau modificarea ,dupa caz, a dispozitiei de sanctionare. 

CAP.VIII. APLICAREA POLITICILOR DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ, ACCES LA INFORMAŢIE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL  

Art. 37. Aplicarea legislaţiei cu privire la transparenţa decizională şi la liberul acces la informaţiile de interes public, constituie prioritate a administraţiei publice locale şi îndatorire de serviciu pentru personalul din cadrul Primăriei Munteni-Buzău. Principiile fundamentale pentru îndeplinirea acestui deziderat sunt:  

 •  informarea prealabilă, din oficiu, asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute sau implementate;
 • consultarea cetăţenilor şi a persoanelor prezumate a fi direct interesate;  
 • participarea activă a cetăţeanului la luarea deciziilor.  

Art. 38. Primarul comunei va desemna, din cadrul aparatului său de specialitate, funcţionarul public responsabil cu asigurarea activităţilor de informare din oficiu, acces la informaţii de interes public şi relaţii publice pentru autorităţile administraţiei publice ale comunei Munteni-Buzău.  

Art. 39 .Toate proiectele de acte normative, referatele de necesitate, notele de fundamentare vor fi supuse atenţiei şi dezbaterilor publice prin grija iniţiatorului sau a persoanei care le-a formulat.  

CAP .IX DISPOZIŢII FINALE  

Art.40. Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară se întregesc cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, precum şi cu celelalte prevederi şi dispoziţii legale cu privire la organizarea şi disciplina muncii, administraţia publică locală, transparenţa decizională şi statutul aleşilor locali.  

Art. 41 . Detalierea atribuţiilor prezentate în Regulament, pe fiecare post în parte, se realizează prin fişa postului care se întocmeşte, conform legii, de către secretarul comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa .  

Art.42. Între compartimentele funcţionale din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, există o permanentă colaborare în scopul asigurării unei rapide informări şi al soluţionării operative a tuturor atribuţiilor şi a problemelor ivite.  

Art.43. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărâri Consiliului Local al comunei Munteni-Buzău, de aprobare. Se aduce la cunoştinţa personalului din aparatul de specialitate al primarului şi a persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de Internet a Primăriei comunei Munteni-Buzău.  

PRIMAR,

SOARE GHEORGHE 

Stema Comunei Munteni-Buzau

Primaria Munteni-Buzau

Str. Primariei, Nr. 116,
Munteni-Buzau, Ialomita, Romania
Cod Postal 927185
Cod fiscal: 4231873

Tel. primarie: 0243-260 001
Fax primarie: 0243-260 751
Email: primariamuntenibuzau@yahoo.com
www: primariamuntenibuzau.ro

Program audiente

Primar: Marti:  10:00 - 12:00
Viceprimar: Luni:  10:00 - 12:00
Secretar: Miercuri:  10:00 - 12:00