Regulament de Ordine Interioara 2018

Anexă la Hotărârea Consiliului local Munteni-Buzău
Nr. 9 din 19.07.2016


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MUNTENI-BUZĂU

CAPITOLUL I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
• Sectiunea I - Președintele de sedință
• Sectiunea a II -a - Alegerea viceprimarului
• Sectiunea a III-a - Constituirea si funcționarea comisiilor pe domenii de specialitate
• Sectiunea IV – Alte dispoziții
CAPITOLUL III - FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL
• Sectiunea I - Desfășurarea sedințelor
•Sectiunea a II-a - Elaborarea proiectelor de hotarari
• Sectiunea a III -a - Procedura de vot
CAPITOLUL IV -ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL
CAPITOLUL V - INTREBARI, INTERPELARI,PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR
CAPITOLUL VI - NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDA TULUI DE CONSILIER
• Sectiunea I - Drepturile si obligatiile consilierilor locali
• Sectiunea a II-a - Sanctiuni
CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE


CAPITOLUL I - CONSTITUlREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1 - In conformitate cu prevederiIe art. 23 alin. (1) din Legea privind administratia publica locala nr. 215/2001 republicata, modificata si completata, Consiliul local al comunei Munteni-Buzau reprezinta, alaturi de Primarul comunei Munteni-Buzau, autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Munteni-Buzau . Consiliul local al comunei Munteni-Buzau reprezinta autoritatea administrativa publica locala deliberativa.
ART.2.(1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (1/\ 1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii .
(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei fara motive temeinice a consilierilor, prefectul va dec1ara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convociiri anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritiitilor administratiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declarii vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauzii la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitive si irevocabila.
(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.
ART. 3.-(1). Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3 consilieri. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual ,prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire ,rezultatul fiind consemnat in hotararea nr.1. Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai , dupa procedura prevazuta la alin. (2) al prezentului articol ,un presedinte si un secretar.
(3) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele de varsta dispune 0 pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal .
(4) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati , daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid.
(5) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost inca1cate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor legale in vigoare . Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin. (4).
(6) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
(7) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
Rezultatul validarii mandatelor de consilieri se consemneaza in hotararea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.
ART. 4. (1) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
(2) Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotanlrea primei instante este definitiva si irevocabila.
ART. 5 - (1) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana: «Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Munteni-Buzau. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!».
(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.
(4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
(5) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.
ART. 6 - In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid. In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile.
ART. 7 – Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotararea nr. 3 , adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1- PRESEDINTELE DE SEDINTA

ART.8-(l) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales in conditiile alin. (l) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.
ART. 9 - Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a)conduce sedintele consiliului local;
b)supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul- verbal;
d)asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e)supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
f)aplica, daca este cazul, sanctiuni consilierilor locali sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiuni.
Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA a II-a - ALEGEREA VICEPRIMARULUI

ART. 10 – Consiliul local al comunei Munteni-Buzau alege, din randul membrilor sai, viceprimarul. Alegerea se face prin vot secret. Pentru buna desfasurare a alegerii viceprimarului se constituie o comisie de numarare a voturilor formata din trei membrii si care sa reflecte configuratia politica a consiliului local, care va asigura corecta numarare a voturilor exprimate. Propunerile privind componenta comisiei vor fi facute in sedinta consiliului local atunci cind este nevoie de comisia de numarare.
ART. 11- Propunerile de candidati pentru functia de viceprimar se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot. Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata sau intr-o sala separata care sa asigure secretul votului, folosindu-se urmatoarea modalitate de votare.fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga, ramanand nebarate numele consilierilor pe care doreste sa ii aleaga votantul. Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
ART. 12 - Alegerea viceprimarului va fi consemnata intr-o hotarare a consiliului local.
ART. 13 - Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
ART. 14 - (1) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc 0 indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(2)Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(3)- Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
(4)- Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani,inceteaza de drept si mandatul viceprimarului,fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a III-a - CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE

ART. 15 – Consiliul local al comunei Munteni-Buzau constituie din randul membrilor sai, pe durata mandatului, trei comisii pe domenii de specialitate, astfel:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget - finante , administrarea domeniului public si privat , amenajarea teritoriului , agricultura , comert , cu un numar de 5 membri ;
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati social -culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii,tineret si sport cu un numar de 3 membri;
Comisia juridica ,pentru protectie mediului si turism, apararea ordinii si linistii publice , cu un numar de 5 membri.
ART. 16 - Comisiile de specialitate, lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotara ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-
media. Comisia poate hotara ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
ART. 17 - (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3)Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
ART. 18.Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza. Comisiile lucreaza in sedinte , urmarind totodata, prin grija presedintelui sau, ca inaintea sedintei consiliului, o zi sa fie consacrata exclusiv activitatii in comisie, atunci cand ordinea de zi a sedintei va cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora li se solicita avizul.
ART. 19 - (l) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliullocal spre avizare;
intocmesc avize si rapoarte asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local;
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin prezentul regulament sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor .
(3) Presedintele comisiei sau alt membru delegat de catre acesta, asigura reprezentarea acesteia in raporturile sale cu consiliul si cu celelalte comisii.
ART. 20 - (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
-asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
a)convoaca sedintele comisiei;
b)conduce sedintele comisie;
c)propune ca la lucrarile acesteia sa participe si alte persoane din afara ei, daca apreciaza ca este necesar;
d)participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
e)sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei , prevazute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.
ART. 21 - (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale :
a)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b)numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, raporturilor, proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de prezentul regulament sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.
ART. 22 - Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin trei zile inainte.
Ordinea de zi a comisiei se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
In caz de absenta la sedinta comisiei consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta .Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate stabili sanctiuni sau poate propune consiliului aplicarea unor sanctiuni, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
ART. 23 - Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator. Secretarul comisiei va redacta
avizul si raportul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
Avizul astfel intocmit va fi prezentat secretarului comunei, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri.
ART. 24 - Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii hotarate prin vot de membrii acesteia, se poate recurge si la vot secret.
ART. 25 - Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul acesteia.
Presedintele comisiei poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
ART. 26 - Daca in urma dezbaterilor in sedinta consiliului local intervin modificari importante pentru continutul proiectului de hotarare, presedintele sedintei poate hotara retrimiterea proiectului pentru reexaminare catre comisia sau compartimentul de specialitate al serviciilor administratiei publice locale care a intocmit avizul, respectiv raportul.
ART. 27 – Consiliul local poate hotara organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare la propunerea consilierilor sau a primarului.
Componenta nominala a acestor comisii, obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
ART. 28 - Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

SECTIUNEA A IV-A - ALTE DISPOZITII

ART. 29 - Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar. Primarul va depune juramantul prevazut la art. 5, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.
ART. 30 - Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului, primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
ART. 31- Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul - verbal de sedinta.
ART. 32 - (1) Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului.
Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
a)asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
b)asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
d)numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
e)informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
f)asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitia consilierilor, inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului caruia solicita acordul consiliului;
g)asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
h)urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin. I din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001 , republicata in anul 2007 ,modificata si completata ulterior. II informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
i)prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
j)contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care Ie considera legale;
k)poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
I)acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA I - DESFĂSURAREA SEDINTELOR

ART. 33 - Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului local, timpul acordat declaratiilor politice, tntrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu este insotit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului local. Daca rapoartele prevazute mai sus nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile. In cazul neaprobarii ordinii de zi nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva .
ART. 34 -( 1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile si sedintele consiliului local si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.
(2) Cazurile in care absenta este motivata se stabilesc prin prezentul regulament de organizare si functionare a consiliului local,si anume :boala (atestata de certificat medical) situatii si evenimente familiale deosebite,indeplinirea unei insarcinari oficiale. Consilierul local care absenteaza nemotivat la trei sedinte de consiliu consecutive este sanctionat, in conditiile prezentului regulament de organizare si functionare a consiliului local.
ART. 35. Daca exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului local in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va participa la vot,votul sau avand caracter consultativ. Delegatul satesc este ales de catre 0 adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata si organizata de catre primar .
Adunarea sateasca se desfasoara in prezenta primarului sau viceprimarului .
Convocarea adunarii satesti se face la dispozitia scrisa a primarului localitatii . Dispozitia va fi afisata la locul desfasurarii adunarii cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita si va preciza data, ora, locul desfasurarii adunarii . Reprezentantul familiei trebuie sa aiba domiciliul in satul respectiv si drepturi electorale . Prezenta reprezentantilor familiilor la adunarea sateasca se consemneaza in procesul verbal ce se va intocmi .
Adunarea sateasca este legal constituita indiferent de numarul reprezentantilor familiilor convocate, prezenti la adunare . Pentru alegerea delegatului satesc se fac trei propuneri de catre reprezentantii familiilor prezenti la adunare . Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii reprezentantilor familiilor prezenti la adunare. Rezultatul votului se consemneaza in procesul verbal al adunarii. Procesul verbal va fi semnat de cel care-l
intocmeste, primarul sau viceprimarul prezent la adunare si de catre trei reprezentanti ai familiilor prezenti la adunare .
ART. 36 - Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrisa pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi, se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul, dupa care se trece la dezbateri.
ART. 37 - Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant, cu incuviintarea presedintelui sedintei. Presedintele sedintei are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se ref ere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.
ART. 38 - Primarului, viceprimarului, secretarului comunei si sefilor serviciilor de specialitate ale administratiei publice locale, prezenti la sedinta, li se poate da cuvantul in orice faza a dezbaterii si ori de cate ori sunt solicitati.
ART. 39 - Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor, precum si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.
ART. 40 - Presedintele sedintei sau presedintele oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se aproba cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor prezenti.
ART. 41 - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii, de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si alte persoane din sala.
ART. 42 - In cazul in care desfasurarea sedintei este perturbata, presedintele poate intrerupe sedinta. El poate aplica sanctiuni sau poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare. De asemenea, el poate dispune eliminarea din sala a persoanelor, altele decat consilierii, care impiedica in orice mod desfasurarea normala a sedintei de consiliu.
ART. 43 - Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a II-a - ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

ART. 44 -(1) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni si vor fi insotite de 0 expunere de motive. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia sedintelor extraordinare si convocate de indata.
(3) Daca rapoartele prevazute la alin. (2) nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.
(4) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului. Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora Ieau fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente. Aceste operatiuni se realizeaza prin grija secretarului comunei.
ART. 45 - Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, precum si compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretaruI comunei. Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportuI sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului si raportului.
InitiatoruI proiectului poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lui.
ART. 46 - Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului intocmeste un aviz si raport cu privire la adoptarea sau dupa caz, respingerea proiectului sau propunerilor examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
AvizuI se transmite secretarului comunei, care va lua masurile corespunzatoare pentru difuzarea lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu 0 data cu invitatia pentru sedinta.
ART. 47 - Proiectele de hotarari si propunerile, avizate si insotite de rapoartele serviciilor de specialitate, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.
ART. 48 - Initiatorul proiectului are dreptul sa ia cuvantul inainte de inchiderea dezbaterii generale, daca este cazul.

SECTIUNEA a III-a - PROCEDURA DE VOT

ART. 49 - VotuI consilierului este individual si poate fi deschis sau secret.
VotuI deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
ConsiliuI hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, afara de cazuI in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita procedura de vot.
ART. 50 - Votarea prin apel nominal se face in moduI urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordine alfabetica, fiecare consilier raspunde "pentru" sau "contra". Dupa terminarea apelului votuI se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primuI tur .
ART. 51 - Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu". Buletinele de vot se introduc intr-o urna , iar la numararea voturilor nu se iau in calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte mentionate la alineatul precedent.
ART. 52 (1)- Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor prezenti, in afara daca prin lege sau regulament se dispune altfel.
Pentru adoptarea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor. Daca in sala de sedinte nu sunt prezenti jumatate plus unu din numarul consilierilor, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestui numar .
(2) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local.
(3) Hotararile adoptate de consiliullocal cu inca1carea dispozitiilor alin. (l) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata .
ART. 53 - Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
ART. 54 - Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in discutia acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL IV - ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

ART. 55 - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b)atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei;
c)atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei;
d)atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e)atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale;
f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliullocal:
a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. (d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
-educatia;
-serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
-sanatatea;
-cultura;
-tineretul;
-sportul;
-ordinea publica;
-situatiile de urgenta;
-protectia si refacerea mediului inconjurator;
-conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
-dezvoltarea urbana;
-evidenta persoanelor;
-podurile si drumurile publice;
-serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
-serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
-.activitatile de administratie social-comunitara;
-locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrative--teritoriale sau in administrarea sa;
- punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
- alte servicii publice stabilite prin lege;
b)hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c)sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
d)poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e)aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f)poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
( 7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si intemationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

CAPITOLUL V - INTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII SI INFORMAREA CONSILIERILOR

ART. 56 - Fiecare consilier poate adresa intrebari primarului, viceprimarului, secretarului comunei, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local, conducatorilor regiilor autonome si societarilor comerciale de interes local subordonate consiliului local.
Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
La prezentarea intrebarii, consilierul va preciza daca doreste sa primeasca raspunsul, in scris sau oral, in sedinta publica. In cazul in care se solicita un raspuns scris, cel chestionat va declara, la prima sedinta ca a dat raspunsul sau scris, fara a face alte precizari.
Nici un consilier nu poate adresa mai mult de doua intrebari in aceiasi sedinta.
ART. 57 - Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
ART. 58 - Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul vizat este obligat sa i le fumizeze in termen de 10 zile.
Informatiile se pot cere si comunica in scris sau oral.
ART. 59 - Orice cetatean are dreptul de a se adresa cu petitii consiliului local.
Petitiile vor fi prezentate in scris si semnate, precizandu-se domiciliul petitionarului sau al unuia dintre petitionari.
Petitiile se inscriu intr-un registru, primesc un numar, consemnandu-se elementele principale, cu privire la petent si obiectul cererii.
Petitiile sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor in vigoare. Petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata in termenul prevazut de lege. Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor primite.

CAPITOLUL VI - NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECTIUNEA I - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI

ART. 60 - Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie, semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii lor, pe care au dreptul sa-l poarte pe intreaga durata a mandatului.
ART. 61 - Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a)demisie;
b)incompatibilitate;
c)schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d)lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
e)condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privati va de libertate;
f)punerea sub interdictie judecatoreasca;
g)pierderea drepturilor electorale;
j)pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
i) deces.
Cazul prevazut la lit. i) se aplica si viceprimarului.
lncetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local prin hotarare, la propunerea primarului ori a oricarui consilier.
Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant. Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii. Prevederile de la lit. c) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvem sau de catre Par1ament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda. Prevederile de la lit. (e-j) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.
ART. 62 - In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului o hotanlre prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza. Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei. Referatul va fi insotit de actele justificative.
ART. 63 - In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege si au urmatoarele drepturi:
- alesii locali au dreptul la initiative in promovarea actelor administrative, individual sau in grup;
- alesii locali au dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public;
- pentru participarea la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate,
- consilierii au dreptul la 0 indemnizatie de sedinta , cu exceptia consilierului local care are si calitatea de viceprimar. Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului.Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de 0 sedinta ordinara de consiliu si 1 - 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna;
- consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii ;
- consilierii au dreptul de a se constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, de asemenea si consilierii independenti, daca sunt
in numar de cel putin 3. Grupurile de consilieri vor fi conduse de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului ;
- alesii locali au garantat dreptul de asociere ;
ART. 64 - Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale sunt obligati :
- de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care Ie reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales;
- sa respecte constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;
- sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului;
- sa dea dovada de cinste si corectitudine;
- este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje, sunt obligati la probitate si discretie profesionala;
- sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind activitatea desfasurata in cadrul unor misiuni oficiale. Raportul se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii misiunii;
- de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala;
- in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, eel pu!in o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local 0 informareprivind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii;
- sa participe la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte;
- comisiile de specialitate si consilierii sunt obliga!i sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei ;
- consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situa!iile prevazute in regulamentul de func!ionare. Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de func!ionare al consiliului local ;
- alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.
ART. 65 - In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege. Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata. Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraven!ionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administra!iei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.
Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

SECTIUNEA a II-a - SANCȚIUNI

ART. 66 - Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 modificata si completata de
Legea nr.249/2006 privind Statutul Alesilor Locali si ale regulamentului de organizare si funcționare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanc!iuni:
a)avertismentul;
b)chemarea la ordine;
c)retragerea cuvantului;
d)eliminarea din sala de sedinta;
e)excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f)retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
Sanctiunile prevazute la lit. a)- d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.
Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
ART. 67- La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
ART. 68 - Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine. Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal de sedinta. Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
ART. 69- In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.
Sanctiunile prevazute la art. 66 lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar persoanei in cauza i se poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a)mustrare;
b)avertisment;
c)diminuarea indemnizatiei cu 5 - 10% pe timp de 1-3 luni;
d)liberarea din functie.
Sanctiunile prevazute la lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei. In cazul sanctiunilor prevazute la lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie. Aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativteritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr.215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 70 - Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 66 lit.(a - d).

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

ART. 71 - Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei. Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.
AI doilea exemplar al decIaratiei de interese se transmite subprefectului din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita , care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.
Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
ART. 72 - Declaratia privind interesele personale se depune de catre consilierii locali in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit. Nerespectarea acestui termen atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.
Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit codului penal.
ART. 73 - Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va transmite , pana la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate subprefectului din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita.
ART. 74 - In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societarilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul
societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societarilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;
k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali.
ART. 75 - Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
ART. 76 - Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.
ART. 77 - Dispozitiile prezentului regulament pot fi modificate potrivit procedurii de elaborare si adoptare a hotararilor prevazute in Legea privind administratia publica locala nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
Adoptarea si modificarea regulamentului propriu de organizare si functionare al Consiliului local Munteni-Buzău, se face cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie .
ART. 78 - (1) Consiliul local al comunei Munteni-Buzau nu va admite raporturi de subordonare pe verticala, cunoscute fiind principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice locale si consultarii cetatenilor in probleme locale de interes deosebit, consfintite de prevederile Legii nr. 215/2001, republicata,modificata si completata ulterior.
(2) In relatiile dintre Consiliul local Munteni-Buzau si Consiliul Judetean Ialomita ,precum si intre Consiliul local Munteni-Buzau si primarul comunei Munteni-Buzau , nu exista raporturi de subordonare.
ART. 79- Prezentul regulament ramane in vigoare si dupa dizolvarea consiliului local al comunei Munteni-Buzau, in actuala componenta , sub rezerva modificarii lui de catre viitorul consiliu local ce va fi ales si abroga Regulamentul aprobat prin hotararea Consiliului local nr.____________.
ART. 80 - Regulamentul de functionare al consiliului local al comunei Munteni-Buzau, prin secretarul comunei Munteni-Buzau va fi comunicat fiecarui consilier si tuturor factorilor interesati.

CONSILIERI LOCALI
1.DUMITRU VIOREL___________________
2.TOMESCU NICOLAE_________________
3.BEJGU NICOLAE____________________
4.NICOLAE GHEORGHE________________
5.DUMITRU GHEORGHE_______________
6.PARASCHIV ION CRISTINEL__________
7.CHELBOIU TRAIAN__________________
8.DOBRE DUMITRU___________________
9.POPA DUMITRU_____________________
10.SOARE GHEORGHE_________________
11.DOBRE MARIA_____________________
12.SOARE MIHAITĂ LAURENTIU_________
13.BADEA GHEORGHE_________________

 

vezi Hotărârea privind aprobarea Regulamentului

Stema Comunei Munteni-Buzau

Primaria Munteni-Buzau

Str. Primariei, Nr. 116,
Munteni-Buzau, Ialomita, Romania
Cod Postal 927185
Cod fiscal: 4231873

Tel. primarie: 0243-260 001
Fax primarie: 0243-260 751
Email: primariamuntenibuzau@yahoo.com
www: primariamuntenibuzau.ro

Program audiente

Primar: Marti:  10:00 - 12:00
Viceprimar: Luni:  10:00 - 12:00
Secretar: Miercuri:  10:00 - 12:00